Po­li­ti­ker i pa­nel om Käl­vesta

Pla­nen på att byg­ga lä­gen­he­ter i Käl­vesta har in­te ta­gits emot väl av bo­en­de i om­rå­det. För­ra ons­da­gen bjöd de in till ett pa­nel­sam­tal med samt­li­ga par­ti­er som sit­ter i stads­hu­set – där frå­gan om en ny sko­la för 1 200 ele­ver blev ett hett äm­ne.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Man kan in­te byg­ga mer än det finns mark för.

Trots den var­ma som­mar­kväl­len var det många som ta­git sig till Pris­ma i Häs­sel­by gård igår. In­för en nästin­till full­satt lo­kal sva­ra­de po­li­ti­ker från samt­li­ga nio par­ti­er i stads­hu­set på bo­en­des frå­gor om fram­ti­den för Käl­vesta och Vins­ta.

Nå­got som tog myc­ket fo­kus var sta­dens för­slag om att byg­ga en ny sko­la där Björn­bo­da­sko­lan lig­ger i dag. Den är i då­ligt skick och al­la, bå­de bo­en­de och po­li­ti­ker, är över­ens om att nya lo­ka­ler be- hövs. Men att den ska ut­ö­kas från da­gens om­kring 400 ele­ver till 1 200 styc­ken, in­klu­si­ve ett nytt hög­sta­di­um, oro­ar många Käl­ve­sta­bor.

– Hur ska det gå till när 1 200 ele­ver ska äta lunch och hur ska de få plats ute på skol­går­den? frå­ga­de Mats Sö­der­berg, en av vär­dar­na för eve­ne­mang­et.

Pla­ne­rar för fram­ti­den

Po­li­ti­ker­na var dock hyf­sat över­ens om att ett stort an­tal ele­ver per de­fi­ni­tion in­te be­hö­ver va­ra då­ligt. Fle­ra av dem var till ex­em­pel po­si­ti­va till att sta­den pla­ne­rar för fler skol­plat­ser re­dan nu – för att kun­na mö­ta ett stör­re be­hov läng­re fram.

– Men själv­klart kan man in­te över­ex­plo­a­te­ra mar­ken och byg­ga mer än vad det finns mark för, sa Ce­ci­lia Ober­mül­ler, ta­les­per­son för Mil­jö­par­ti­et i bygg­nads­frå­gor och ord­fö­ran­de i Brom­ma stads­dels­nämnd.

En an­nan far­hå­ga hos publi­ken var att det skul­le bli svårt att an­stäl­la all per­so­nal som be­hövs till en så­dan sko­la. Men det höll in­te po­li­ti­ker­na med om. Björn Ljung (L), var en av dem som tvärtom me­na­de att stör­re sko­lor of­ta har lät­ta­re att re­kry­te­ra lä­ra­re än små sko­lor.

De par­ti­er som in­te lät så sug­na på en stor sko­la var Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na.

Nya hu­sen en het po­ta­tis

En an­nan het frå­ga blev bygg­pla­ner­na på 350 lä­gen­he­ter och ett 30-tal rad­hus längs med Björn­mos­se­vä­gen. Många var po­si­ti­va till ur­sprungsidén från 2014 som då var ett 60- tal rad- och ked­je­hus. Men tan­ken på så kal­la­de Stock­holms­hus, som 200 av lä­gen­he­ter­na pla­ne­ras att bli, var mind­re pop­pis.

Dels på grund av att gran­nar­na an­ser att fler­fa­miljs­hus in­te pas­sar in i den nu­va­ran­de be­byg­gel­sen och dels för att en sträc­ka på 600 me­ter av Björn­mos­se­vä­gen i så fall be­hö­ver dras om.

Bland po­li­ti­ker­na sa sig samt­li­ga par­ti­er, för­u­tom So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Fe­mi­nis­tiskt ini­ta­iv och Väns­ter­par­ti­et va­ra emot just Stock­holms­hus på plat­sen. Sam­ti­digt var de no­ga med att po­äng­te­ra att ing­et är hug­get i sten och att det är po­si­tivt att bo­en­de re­dan nu kom­mer med syn­punk­ter på för­sla­get.

FOTO: EVELINA HERTZ

DIS­KUS­SION. Från väns­ter: Fi, SD, KD, L, C, M, V, MP och S som del­tog i pa­nel­sam­ta­let i Pris­ma i Häs­sel­by gård igår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.