Få vat­ten­kra­nar att läs­ka stru­pen med

Glöm kött, fisk, få­gel och allt vad ani­ma­liskt he­ter. Nu har Väs­te­rorts förs­ta hel­ve­gans­ka kafé öpp­nat i Brom­ma.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - El­li­nor Prawitz

Det är det bäs­ta jag har gjort.

Det är på Pip­pi Långstrumps ga­ta, mitt bland lä­gen­he­ter­na i An­ne­dal, som Ulrika Vil­tvinge pre­cis har öpp­nat dör­rar­na till Café Au­sa­na, ett kafé med helt ve­ganskt ut­bud.

Det är det förs­ta hel­ve­gans­ka kafé­et som öpp­nar i Brom­ma, ja till och med i he­la Västerort. Åt­minsto­ne om man ska tro ap­pen Hap­py cow som lis­tar hel­ve­gans­ka stäl­len runt om i stan.

– Det finns inga and­ra än så länge så jag såg ett be­hov. Det har tyd­li­gen ef­ter­frå­gats myc­ket, de för­ra ägar­na sa att det kom in män­ni­skor och frå­ga­de ef­ter ve­ge­ta­riskt och det ha­de in­te så myc­ket av det då, sä­ger Ulrika.

Po­si­ti­va re­ak­tio­ner

Att det blev just An­ne­dal var mer en till­fäl­lig­het för Ulrika som själv bor i Tum­ba. Men om­rå­det känns trev­ligt med al­la barn­fa­mil­jer, me­nar hon.

– De som kom­mit in har va­rit po­si­ti­va och sagt att det tyc­ker att det är i ti­den, ”gud vad bra, här har vi ba­ra piz­za och sus­hi” typ, sä­ger Ulrika.

Själv blev Ulrika ve­gan för fem år se­dan ef­ter att ha hört en fö­re­läs­ning om hur kött­in­du­strin ser ut.

– Det är det bäs­ta jag har gjort. Jag har ald­rig tit­tat till­ba­ka på nå­gon stor kött­bit el­ler fisk el­ler så, sä­ger hon.

”Det kom­mer ex­plo­de­ra”

Se­dan led­de det ena till det and­ra. Ef­ter 17 år som lä­ra­re kän­de Ulrika att hon ha­de gjort sitt på den fron­ten. Så hon be­stäm­de sig, byt­te kar­riär och sat­sa­de på kafé. Och hel­ve­ganskt be­ty­der verk­li­gen hel­ve­ganskt, in­te ba­ra på tall­ri­ken – per­so­ner som till ex­em­pel bär päl­sjac­ka i äk­ta päls gö­re sig ic­ke be­svär, me­nar Ulrika. En po­li­cy hon in­te är en­sam om, en­ligt hen­ne själv och hon spår en ljus framtid för ve­gantren­den.

– Jag är över­ty­gad om att det här med hel­ve­gans­ka stäl­len kom­mer kom­ma än­nu mer och jag tror att det kom­mer full­stän­digt ex­plo­de­ra med kre­a­ti­vi­tet kring sma­ker och kryd­dor, sä­ger hon.

FOTO: YL­VA BERG­MAN

FRAM­TIDSOP­TI­MISM. ”Jag är över­ty­gad om att det här med hel­ve­gans­ka stäl­len kom­mer kom­ma än­nu mer och jag tror att det kom­mer full­stän­digt ex­plo­de­ra med kre­a­ti­vi­tet kring sma­ker och kryd­dor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.