Tack al­la ve­ga­ner och ve­ge­ta­ri­a­ner där ute!

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Jag kom­mer ihåg hur snac­ket kun­de gå om ve­ge­ta­ri­a­ner när jag var yng­re. De var ju så OM­STÄND­LI­GA. Och ta­la in­te ens om ve­ga­ner. Jag kan ba­ra fö­re­stäl­la mig hur trött­samt det mås­te ha va­rit att bli bort­bju­den på mid­dag och all­tid be­hö­va be om ur­säkt för att man var Så. Him­la. Krång­lig.

I dag är det an­norlun­da. Af­fä­rer­nas ut­bud av ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka pro­duk­ter har ökat ex­plo­sions­ar­tat och i dag känns det näs­tan li­te ta­bu att in­te sä­ga att man åt­minsto­ne för­sö­ker äta mind­re kött. I vec­kan öpp­na­de ock­så Väs­te­rorts förs­ta hel­ve­gans­ka kafé (läs mer på si­dan 14).

Det sto­ra ut­bu­det gör li­vet så myc­ket lät­ta­re för så­na som mig, som är i en pro­cess att bli mer el­ler mind­re ve­ge­ta­ri­a­ner. Så till al­la er som fick ac­cep­te­ra att ve­ge­ta­risk mat in­te var en själv­klar­het i skol­mat­sa­len och som stod ut med gli­ring­ar från den där trött­sam­ma far­b­rorn på släkt­mid­da­gen – tack för att ni krat­ta­de ma­ne­gen för al­la oss and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.