Hur många gång­er har du flyt­tat?

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Ul­laG­re­ta Jons­son, 88, pen­sio­när, Tra­ne­bergs strand: – Fem gång­er. Nu har jag inga flytt­pla­ner, jag trivs så bra här och är väl­digt glad över mitt bo­en­de.

Mat­ti Utstrand, 30, kom­mu­ni­ka­tör, Råcksta: – Sex gång­er. Jag har bott längst där jag väx­te upp. Sämst med att flyt­ta är allt jobb, bäst är att kom­ma till nå­got nytt, of­ta stör­re.

An­ne-Ma­rie Öh­man Bill­ner, 57, job­bar in­om vår­den, Näls­ta: – Ing­en aning! Jag flyt­ta­de runt myc­ket som ung men nu har jag bott på sam­ma stäl­le i 20 år.

Mo­ni­ca Mo­digh, 69, pen­sio­när, Min­ne­berg: – Åt­ta, det är kanske in­te så många. Min ge­ne­ra­tion ha­de in­te sam­ma typ av bo­stads­brist. Min son har nog flyt­tat fler gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.