Nu har mo­tions­spå­ret i Lövs­ta öpp­nat

Vällingby Tidning - - Vällingby -

För­ra lör­da­gen in­vig­des det nya 3,2 kilo­me­ter långa el­ljus­spå­ret i Lövs­ta.

– Det är gjort med två oli­ka un­der­lag så att man även ska kun­na åka med rull­stol där. Det är som hårt pac­kat grus, sä­ger Alexander Lind­holm (S), ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den.

He­la sträc­kan är för­sedd med el­ljus och till näs­ta år finns pla­ner på ett ute­gym där.

– Det är sol­cel­ler som lad­das på da­gen och lam­por­na är rö­rel­se­käns­li­ga. De tänds när nå­gon kom­mer vil­ket in­ne­bär att de sam­lar in ener­gi på ett ef­fek­tivt sätt och de gör in­te av med ener­gi i onö­dan, sä­ger Alexander Lind­holm.

FOTO: STOCK­HOLM STAD

ÖP­PET. För­ra lör­da­gen in­vig­des Lövs­ta mo­tions­spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.