”Vad är al­ter­na­ti­vet?”

In­hyrd per­so­nal ska­par en bätt­re ar­bets­mil­jö för de an­ställ­da och kan i för­läng­ning­en bi­dra till att hål­la ne­re sjuk­ta­len. Det me­nar Ma­lin Lind­leyNord på be­man­nings­fö­re­ta­get De­di­ca­re.

Vällingby Tidning - - Vällingby - Pa­trik Wirén

Även Ma­lin Lind­ley-Nord, vd för De­di­ca­re Nur­se och So­ci­o­nom, ser att in­hyr­ning­en av per­so­nal ökar in­om vår­den. Sam­ti­digt an­ser hon att den mass­me­di­a­la bil­den är över­dri­ven.

– Of­ta tror jag att man upp­le­ver att det är van­li­ga­re än det i själ­va ver­ket är. Det är in­te hel­ler någon­ting unikt för just häl­so- och sjuk­vår­den att man be­hö­ver hy­ra in per- so­nal un­der vis­sa pe­ri­o­der, sä­ger hon.

Ma­lin Lind­ley-Nord po­äng­te­rar att ”vi bi­drar till att för­kor­ta vård­kö­er och ökar möj­lig­he­ten att få den vård man har rätt till i tid.” Vad gäl­ler ris­ker­na med att vis­sa av­del­ning­ar till stor del ut­görs av in­hyrd per­so­nal väl­jer hon att vän­da på per­spek­ti­vet.

Bort­glömd kost­nad

Om den van­li­ga per­so­na­len är un­der­be­man­nad sti­ger sjuk­ta­len vil­ket ska­par kost­na­der som hon me­nar lätt glöms bort i de­bat­ten.

– Vi kan istäl­let bi­dra till att ska­pa en bätt­re ar­bets­mil­jö. Och vad är al­ter­na­ti­vet? Att in­te ha per­so­nal alls? Be- man­nings­fö­re­ta­gen ger dess­utom en möj­lig­het att få ar­be­ta un­der stör­re fri­het och pro­va på nya ar­bets­plat­ser. Förr var man kanske på sam­ma ar­bets­plats ett helt liv men så ser det in­te ut i dag och det mås­te ar­bets­mark­na­den an­pas­sa sig ef­ter, sä­ger hon.

Ma­lin Lind­ley-Nord med­ger dock att den in­hyr­da per­so­na­len kun­de an­vän­das bätt­re än i dag.

– Man skul­le kun­na job­ba mer lång­sik­tigt till­sam­mans med oss. Al­la vet till ex­em­pel att det kom­mer va­ra brist på per­so­nal den här som­ma­ren ock­så. Då bor­de man kun­na pla­ne­ra för det läng­re tid i för­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.