Grov stöld mot elekt­ro­nik­bu­tik i Väl­ling­by

Vällingby Tidning - - Vällingby - STÖLD. FOTO: STELLA PAPAPANAGIOTOU

Nat­ten till mån­dag sked­de ett in­brott hos Te­le2 i Väl­ling­by cent­rum.

– Tro­li­gen har de kom­mit in ge­nom att kros­sa dör­ren, men in­te ge­nom att an­vän­da sig av ett for­don. Tro­ligt­vis har de fått med sig ett fler­tal pro­duk­ter som är sälj­vän­li­ga, sä­ger Ca­ri­na Ska­gerlind vid po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

Fle­ra bi­lar ska ef­teråt ha setts läm­na plat­sen. Hän­del­sen är ru­bri­ce­rad som grov stöld.

En­ligt cent­rumä­ga­ren New­sec ska en ar­bets­grupp på­bör­ja ar­be­tet med att sät­ta upp pol­la­re i den del av Väl­ling­by cent­rum som sak­nar det, för att för­hind­ra rån. ”Det blir vik­tigt att lös­ning­en som tas fram häng­er ihop med öv­rig mark i Stock­holm Stad”, skri­ver Ann Son­ne, press­kon­takt på New­sec, i ett mejl till Stock­hol­mDi­rekt.

Gär­nings­män­nen tog sig in ge­nom att kros­sa en­trén, men in­te med bil som bru­kar va­ra det van­li­gas­te till­vä­ga­gångs­sät­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.