Skäl­by­e­le­ver upp­ma­na­des föl­ja med i bil

Vällingby Tidning - - Vällingby -

För­ra hel­gen hit­ta­des en lapp i när­he­ten av Skäl­by­sko­lan i Jär­fäl­la. Där upp­ma­na­des ele­ver att mö­ta upp en man och föl­ja med ho­nom i en bil. Man­nen upp­gav att han ti­di­ga­re job­bat på sko­lan och att han nu vil­le ha bar­nens hjälp att ord­na en över­rask­nings­fest för lä­rar­na.

– Jag vill na­tur­ligt­vis att man pra­tar med sitt barn och upp­ma­nar dem att in­te föl­ja med nå­gon okänd vux­en. Sam­ti­digt vill man in­te skräm­ma upp bar­nen, sä­ger sko­lans rek­tor Carl Jo­han West­man till Af­ton­bla­det. Nå­gon po­li­san­mä­lan är dock in­te upp­rät­tad. – Lap­pen i sig är in­te brotts­lig. Men ab­so­lut olämp­lig. Ef­tersom det­ta nu är känt och sko­lan har in­for­me­rat för­äld­rar­na är det osan­no­likt att nå­got hän­der, men vi har med oss det­ta, sä­ger Mag­nus Nilsson, kom­mun­po­lis i Jär­fäl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.