Klart: SJ-tå­gen ska stan­na i Barkar­by

I fram­ti­den kom­mer du att kun­na åka tåg di­rekt från Jär­fäl­la till Öre­bro el­ler Väs­terås. Barkar­by sta­tion ska få platt­for­mar som gör att även re­gi­o­nal­tå­gen kan stan­na här.

Vällingby Tidning - - Västerort - Stella Papapanagiotou

I vec­kan pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en vil­ka in­fra­struk­tur­sats­ning­ar som ska gö­ras i Sve­ri­ge de närms­ta tio åren. Bland de stör­re in­ve­ste­ring­ar­na i Stock­holm pe­kas Barkar­by sta­tion ut som ny by­te­s­punkt.

– Jag har fått be­kräf­tat i dag att Barkar­by sta­tion ska bli ett re­gi­o­nal­tågs­stopp. Det här har vi käm­pat för från kom­mu­nens si­da i fle­ra år, sä­ger Claes Thun­blad ( S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Vik­tigt för fram­ti­den

Att da­gens pen­del­tåg och bus­sar, den nya tun­nel­ba­nan och allt­så även re­gi­o­nal­tå­gen sam­las på en plats har stor be­ty­del­se för Barkar­bys framtid, me­nar han.

– Det­ta möj­lig­gör för Barkar­by att bli en rik­tig port till Stock­holm för folk från Öre- bro, En­kö­ping och Väs­terås. Det in­ne­bär att det blir mer at­trak­tivt att ska­pa ar­bets­plat­ser här och det blir en by­te­s­punkt för dem som ska åka vi­da­re med tun­nel­ba­nan till Kis­ta, sä­ger Claes Thun­blad.

Ex­akt vil­ka tåg som kom­mer att stan­na i Barkar­by är in­te be­stämt. Det finns hel­ler inga upp­gif­ter om ex­akt när de nya platt­for­mar­na, som krävs för den fram­ti­da sats­ning­en, ska byg­gas. Men för­hopp­ning­en är att de är på plats in­nan tun­nel­ba­nan står klar 2024, en­ligt Claes Thun­blad. Han me­nar att den här sats­ning­en ska­par för­ut­sätt­ning­ar för att gö­ra om tra­fik­plats Barkar­by.

– Vi kan på all­var se över hur Växt­hus­vä­gen kan dras vi­da­re för att snab­ba­re le­da ut tra­fi­ken till E18, i stäl­let för att al­la kör via Vik­sjö­le­den, som man gör idag, sä­ger Claes Thun­blad.

Det här har vi käm­pat för i fle­ra år.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

KNUT­PUNKT. Barkar­by sta­tion ska bli ny by­te­s­punkt, där även re­gi­o­nal­tå­gen ska stan­na i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.