STU­DIE­BE­SÖK FÖR NY­AN­STÄLL­DA

Vällingby Tidning - - Västerort -

Vi häng­er med fem unga vux­na som ge­nom Jobb­torg fått ”upp­värm­nings­jobb” på Stock­holm Ex­er­gis oli­ka an­lägg­ning­ar. Syf­tet är att få in en fot på ar­bets­mark­na­den och tjäns­ten star­tar med sex vec­kors prak­tik. Där­ef­ter över­går det till en sex må­na­ders viss­tids­an­ställ­ning.

I dag har grup­pen kom­mit till Häs­sel­by­ver­ket för ett stu­die­be­sök. Ny­an­ställ­da Ham­za Gus­ri och Adel Ali kol­lar runt med Per Tran­blom och Per-Olof Me­an­der från Stock­holm Ex­er­gi.

In­ne i ber­get finns Häs­sel­by­ver­kets ol­je­re­serv. Ef­ter att man slu­ta­de an­vän­da kol och ol­ja som hu­vud­bräns­le på 90-ta­let gjor­des det här ut­rym­met om till en ten­nisba­na.

”Men det blir väl­digt varmt så det är in­te så of­ta den an­vänds – men det är ro­ligt att den lig­ger här”, sä­ger Per Tran­blom, i blå jac­ka.

”Jag var den förs­ta som bör­ja­de job­ba för fy­ra må­na­der se­dan. Jag har plug­gat IT i Tu­ni­si­en och kom hit till Sve­ri­ge för åt­ta må­na­der se­dan”, sä­ger Ham­za Gas­ri.

Max Grahn har pre­cis bör­jat job­ba på an­lägg­ning­en i Akal­la.

”Jag job­bar som drift­tek­ni­ker och ser till att ma­ski­ner­na fun­ge­rar. Det är avan­ce­ra­de sa­ker och myc­ket att lä­ra sig. Det är häf­tigt att se hur det ser ut – li­te som i en film”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.