Häs­sel­by-Väl­ling­by

Vällingby Tidning - - Hallå Stockholmare -

Väl­kom­men till öp­pet sam­man­trä­de 14/6 Tors­da­gen 14 ju­ni kloc­kan 18.00, stads­dels­för­valt­ning­ens hu­vud­kon­tor, Cronqvist­sa­len, in­gång från Astra­kang­a­tan 19, Häs­sel­by Gård. Lo­ka­len är ut­rus­tad med hör­selslinga.

All­män­he­tens frå­gestund

Kloc­kan 18.00–18.30 pre­sen­te­ras stads­dels­för­valt­ning­ens som­mar­pro­gram för barn och unga. Kloc­kan 18.30 in­leds frå­gestun­den då du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na i stads­dels­nämn­den.

Nämnd­sam­man­trä­de

Från kloc­kan 19.00 be­hand­las bland an­nat föl­jan­de ären­den: • Med­bor­gar­för­slag om mer

be­lys­ning. • Med­bor­gar­för­slag om fri­tids­ak­ti­vi

te­ter i Häs­sel­by-Väl­ling­by med me­ra. • Re­miss om upp­drags­be­skriv­ning för stads­dels­nämn­der­nas hem­tjänst i or­di­närt bo­en­de. Fö­re­drag­nings­lis­ta och hand­ling­ar finns i stads­dels­för­valt­ning­ens re­cep­tion på Häs­sel­by torg 20–22, samt på bib­li­o­te­ken i Väl­ling­by Cent­rum, Häs­sel­by Gård och Åker­myn­tan Cent­rum. Se även in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-has­sel­by. Du hit­tar kon­takt­upp­gif­ter till po­li­ti­ker­na på evald.stock­holm.se/ex­tern.

Väl­kom­men! Ka­dir Ka­sir­ga (S), ord­fö­ran­de

Ti­der för sam­man­trä­den un­der 2018 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12.

För­valt­ning­en

Be­söks­a­dress: Häs­sel­by torg 20–22 Post­a­dress: Box 3424, 165 23 Häs­sel­by Te­le­fon: 08-508 04 000 E-post: has­sel­by-valling­by@stock­holm.se Webb: stock­holm.se/has­sel­by-valling­by An­mäl dig för di­gi­talt ny­hets­brev via stock­holm.se/ny­hets­bre­vHV. Följ veckans med­ar­be­ta­re på för­valt­ning­en via Instagram: @has­sel­by_valling­by. Få in­for­ma­tion om kul­tur och fri­tid via Fa­ce­book-grup­pen Kul­tur och fri­tid i Häs­sel­by-Väl­ling­by-Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.