Årets Järva­vec­ka blir störst hit­tills

I vec­kan har det va­rit full ak­ti­vi­tet på Spånga IP in­för Järva­vec­kan som drar igång i hel­gen. Och ar­range­mang­et är stör­re än nå­gon­sin.

Vällingby Tidning - - Västerort - Sofia White SAM­AR­BE­TAR. FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

Den­na helg, när­ma­re be­stämt lör­dag den 9 ju­ni, in­vigs Järva­vec­kan på Spånga IP. Den ide­el­la för­e­ning­en The glo­bal vil­lage ar­ran­ge­ra­de po­li­ti­ker­vec­kan för förs­ta gång­en för tre år se­dan – med syf­te att mot­ver­ka ut­an­för­ska­pet i för­or­ten.

Då var Gustav Fri­do­lin (MP) den en­da par­ti­le­da­ren på plats. För­ra året kom al­la par­ti­le­da­re – utom för­äld­ra­le­di­ga Eb­ba Bush Thor (KD) – till vec­kan, som ock­så var väl­be­va­kad av media.

Ett år se­na­re har nu Järva­vec­kan vux­it än­nu någ­ra stor­le­kar. Nå­got som blev tyd­ligt när vi be­sök­te Spånga IP i vec­kan.

Hjälp med förberedelser

På plats finns fö­re­ta­get Yel­low­li­ne, vars per­so­nal är i full gång med att pla­ce­ra ut trä­gol­ven till Järva­vec­kans al­la tält.

– I år tar vi in än­nu mer pro­fes­sio­nell hjälp med för­be­re­del­ser­na, men så har vi ock­så växt och bli­vit myc­ket stör­re, sä­ger Järva­vec­kans ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Ah­med Ab­di­rah­man, som vi spring­er på av en slump.

Han ler stort och ser be­tyd­ligt lug­na­re ut än när vi möt­te ho­nom vid sam­ma tid­punkt för­ra året, när för­e­ning­en The glo­bal vil­lage ha­de be­tyd­ligt kor­ta­re tid på sig att för­be­re­da allt.

– Här blir det tyd­ligt att sam­ver­kan in­te ba­ra är ett ord. Vi ha­de in­te kun­nat gö­ra det här ut­an en­ga­ge­mang­et från al­la in­blan­da­de, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

I år är po­li­ti­ker­vec­kan in­te ba­ra ett till­fäl­le att ta tem­pen på Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te po­li­ti­ker ut­an en tv-skärm emel­lan. Vec­kan har ock­så bli­vit en platt­form där 200 stor­fö­re­tag, för­e­ning­ar och and­ra ak­tö­rer vill sy­nas.

Den­na gång rik­tar sig även Järva­vec­kan till he­la fa­mil­jen. Här finns ex­pe­ri­ment­verk­stad, food­trucks och id­rott. Och en hopp­borg att le­ka i, för den som vill lyss­na på Löfven och gäng­et ut­an ett uttrå­kat barn som drar en i be­net.

Mer un­der­håll­ning

Det blir dess­utom än­nu mer kul­tur och un­der­håll­ning. Var­je dag kom­mer att in­le­das med dans el­ler mu­sik. Till ex­em­pel kom­mer ar­tis­ten och Broms­tens­bon Erik To­ro stå på sce­nen den 13 ju­ni.

Just in­nan vi ska gå får vi dess­utom hö­ra att ett – än så länge hem­ligt – konst­verk är på väg till Spånga IP till­sam­mans med till­hö­ran­de konst­när.

– Vi kan sä­ga så myc­ket som att det blir stort, sä­ger Pet­ra Wey­landt, an­lägg­nings­chef på Spånga IP, hem­lig­hets­fullt.

på­går på Spånga IP var­je dag – i nio da­gar, mel­lan 9 och 17 ju­ni – och är gra­tis att be­sö­ka. finns på jarva­vec­kan.se Pet­ra Wey­landt och Ah­med Ab­di­rah­man var i full gång med för­be­re­del­ser­na in­för Järva­vec­kan, när vi be­sök­te Spånga IP.

Po­li­ti­ker­vec­kan He­la sche­mat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.