Gu­la lin­jen kan dras he­la vägen till Sund­by­berg

Sund­by­berg väx­er så myc­ket att det kan bli ak­tu­ellt att för­länga tun­nel­ba­nans gu­la lin­je hit.

Vällingby Tidning - - Västerort - KNUT­PUNKT. Ul­ri­ca An­ders­son IL­LUST­RA­TION: DINELL JO­HANS­SON

Ut­bygg­na­den skul­le bli en för­läng­ning av den gu­la lin­jen som byggs mel­lan Oden­plan och Sol­na.

Bak­grun­den till för­sla­get är den sto­ra ex­plo­a­te­ring med nya bo­stä­der i Ma­den­da­len längs En­kö­pings­vä­gen och där ett av må­len är att 40 pro­cent av re­sor­na till och från det nya om­rå­det görs med kol­lek­tiv­tra­fik.

En­ligt ett av för­sla­gen för hur om­rå­det ska för­ses med till­räck­lig grad av kol­lek­tiv­tra­fik för­längs tun­nel­ba­nans gu­la lin­je från Are­nas­ta­den till Ma­den­da­len i Sund­by­berg.

Väx­an­de om­rå­de

Den nya stads­de­len Ma­den­da­len ska lig­ga mel­lan Riss­ne och Hal­lon­ber­gen.

En­ligt Sund­by­bergs kom­mun kan den nya stads­de­len rym­ma 18 650 bo­en­de och 29 550 ar­bets­plat­ser, al­ter­na­tivt 23 850 bo­en­de och 2 200 ar­bets­plat­ser. Allt be­ror på vil­ket av två oli­ka sce­na­ri­er man väl­jer att ar­be­ta vi­da­re med. I vi­sio­nen finns även pla­ner på ett stör­re ut­bud av han­del och shop­ping, när om­rå­det väx­er.

”Om­fatt­ning­en på ef­ter­frå­gan mot­sva­rar en stör­re gal­le­ria el­ler ett köpcentrum”, skri­ver kom­mu­nen i ett tjäns­teut­lå­tan­de.

Om­kring 2024 be­räk­nas de förs­ta de­talj­pla­ner­na an­tas.

Nya stads­de­len i Sund­by­berg, Ma­den­da­len i när­he­ten av Hal­lon­ber­gen och Riss­ne, kan få en helt ny t-ba­nesta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.