PRO­JEKT.

Nio av tio svens­kar po­si­ti­va till fram­ti­dens lös­ning­ar – be­hov av p-plat­ser mins­kar Re­dan i höst är det tänkt att fö­rar­lö­sa for­don ska rul­la på svens­ka vägar. En­ligt en rap­port från Projektengagemang tror dess­utom en över­vä­gan­de ma­jo­ri­tet på en själv­kö­ran

Vällingby Tidning - - Motor -

I år har to­talt 3 000 svens­kar sva­rat på frå­gor om fram­ti­dens stä­der i den så kal­la­de Sam­hälls­ba­ro­me­tern. Un­der­sök­ning­en vi­sar att det finns en stor op­ti­mism kring själv­kö­ran­de for­don bland svens­kar­na.

He­la 92 pro­cent tror att det kom­mer va­ra ett van­ligt fe­no­men på vå­ra vägar år 2050.

Mest po­si­ti­va är bo­en­de i Väst­ra Gö­ta­lands län, den ra­ka mot­sat­sen åter­finns i Da­lar­nas län.

Nic­ke Ryd­gren, stra­te­gi­chef på Projektengagemang, säl­lar sig till grup­pen po­si­ti­va rös­ter.

– Själv­kö­ran­de bi­lar är myc­ket spän­nan­de då de kom­mer att ha stor på­ver­kan in­te ba­ra på tra­fi­ken ut­an även på vår stads­mil­jö och hur vå­ra sam­häl­len ut­veck­las. Lis­tan med för­de­lar kan gö­ras lång men störst ef­fekt har nog möj­lig­he­ten att trans­por­te­ras när be­ho­vet upp­står ut­an att du be­hö­ver äga en bil. Det ökar av­se­värt ef­fek­ti­vi­te­ten och håll­bar­he­ten av vå­ra trans­por­ter sam­ti­digt som enor­ma ytor fri­görs då själv­kö­ran­de bi­lar ald­rig står par­ke­ra­de på ga­tan.

Grön­om­rå­den och par­ker

Tre av fy­ra svens­kar hop­pas att par­ke­rings­plat­ser ska er­sät­tas med grön­om­rå­den och par­ker. Där­ef­ter vill man se att bo­stä­der, ur­ba­na od­ling­ar och torg byggs istäl­let.

– In­te nog med att par­ke­rings­plat­ser kan ge fler grön­om­rå­den och par­ker, om vi in­te läng­re be­hö­ver par­ke­ra bi­lar längs ga­tor­na kom­mer det att fin­nas mer plats åt cy­klis­ter och fot­gäng­a­re, vil­ket i sin tur kan bi­dra till en mer ge­myt­lig stads­mil­jö, sä­ger Nic­ke Ryd­gren.

Osä­ker­het trots op­ti­mism

Just en ge­myt­lig stads­mil­jö lig­ger högt på öns­ke­lis­tan. Det svens­kar­na helst in­te vill se är kon­tor och shop­ping­gal­le­ri­or.

Trots att ma­jo­ri­te­ten tror på en framtid för själv­kö­ran­de for­don är in­te li­ka många över­ty­ga­de att det går att li­ta på tek­ni­ken. Varan­nan svensk upp­ger näm­li­gen att de in­te skul­le läm­na si­na barn i ett själv­kö­ran­de for­don till sko­lan.

Män och kvin­nor skil­jer sig

Män och kvin­nors in­ställ­ning i frå­gan skil­jer sig dock re­jält. 59 pro­cent av män­nen skul­le in­te ha någ­ra pro­blem med att sät­ta si­na barn i ett fö­rar­löst for­don.

Mot­sva­ran­de siff­ra bland kvin­nor är en­dast 39 pro­cent.

Det är tred­je året i rad som tek­nik- och ar­ki­tekt­kon­cer­nen Projektengagemang ta­git fram rap­por­ten Sam­hälls­ba­ro­me­tern som ba­se­ras på en un­der­sök­ning från Kan­tar Si­fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.