L: Po­pu­lis­tiskt för­slag av S

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Han­na Wistrand, ord­fö­ran­de Li­be­ra­ler­na Brom­ma

An­gå­en­de för­sla­get att för­tä­ta i Brom­mas vil­la­kvar­ter: Brom­ma som stads­del är en av de stads­de­lar i sta­den som bi­drar mest med bo­stads­byg­gan­de. För att ytor finns.

Att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na in­te gör så­da­na här ut­spel gäl­lan­de in­nersta­den vi­sar på att för­sla­get en­bart är po­pu­lis­tiskt/po­li­tiskt. Ing­en risk tas, för att S in­te har nå­gon välj­ar­bas i den här de­len av Brom­ma. Ett spel för gal­le­ri­er­na när det är som värst.

Det är lo­giskt att ny­bygg­na­tion in­te sker i sam­ma ut­sträck­ning i re­dan be­bygg­da om­rå­den. Fär­re ytor finns och stor hän­syn och mö­da mås­te läg­gas på att an­pas­sa even­tu­ell bygg­na­tion till om­rå­det. I träd­gårds­sta­dens fall finns en un­der­lig­gan­de stads­pla­ne­ring från över hund­ra år till­ba­ka. Kul­tur- och histo­ri­e­lös­he­ten i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas stads­pla­ne­ring vi­sar sig stän­digt. I det­ta för­slag, i No­bel­för­sla­get, i Asto­ri­a­hu­sets riv­ning, i för­sla­get om Väs­ter­led där po­li­ti­ken lo­vat med­bor­gar­na att fre­da mark i ut­byte mot an­nan mark.

Det­ta om­rå­de kom­mer dess­utom att drab­bas av det enor­ma pro­jek­tet ”Av­lopp­s­tun­neln” som kom­mer att lam­slå om­rå­det med tung tra­fik un­der många år.

Hur tänk­te ni nu S? Ni som är i ma­jo­ri­tet bor­de väl ha bätt­re över­blick och in­sikt i AL­LA pro­jekt som pla­ne­ras i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.