Hän­syns­ful­la cy­kel­pend­la­re

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Lö­pa­ren

I stort sett dag­li­gen löp­pend­lar jag mel­lan mitt hem på Sö­der­malm, och kon­to­ret i Al­vik. På väg till job­bet spring­er jag över två bro­ar – Väs­ter­bron och Tra­ne­bergs­bron. Bå­da två är ut­ma­nan­de höga, men ock­så täm­li­gen trånga ut­rym­mes­mäs­sigt. Cy­klis­ter­na är många, och ut­rym­met är yt­terst be­grän­sat.

Fram­förallt på mor­go­nen när man när­mar sig Al­vik kan det bli ga­let snävt om plats på cy­kel­ba­nan. Och många cyklar som be­kant väl­digt fort. Den här dagliga löp­tu­ren om 8 kilo­me­ter gör jag i ur och skur, i vått och torrt. Och ald­rig in­träf­far någ­ra in­ci­den­ter.

Mö­tan­de cy­klis­ter brom­sar och hål­ler sig på ” sin” si­da om den de­la­de gång- och cy­kel­ba­nan. Som­li­ga häl­sar igen­kän­nan­de, en del in­te. Med an­led- ning av det vill jag fram­fö­ra att cy­klis­ter­na som grupp får oför­tjänt myc­ket kri­tik. I var­je fall jag mö­ter in­te så myc­ket an­nat än hän­synsta­gan­de (för­vis­so snab­ba) cy­klis­ter som vill ta sig till och från job­bet. Och al­la des­sa här­li­ga med­tra­fi­kan­ter mö­ter jag dag­li­gen - på vägen från Sö­der­malm till Al­vik. Hur­ra för er!

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

SKÖTSAMMA. Cy­klis­ter får oför­tjänt myc­ket kri­tik, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.