Tack al­la fi­na Häs­sel­by­bor!

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Sol­veig

Tack al­la hjälp­sam­ma män­ni­skor i Häs­sel­by som ställ­de upp och hjälp­te till när min gran­ne rå­ka­de ut för en cy­ke­lo­lyc­ka och var tvung­en att åka iväg med am­bu­lans. Jag lo­va­de att ta hand om hen­nes hund men han lyc­ka­des smi­ta från mig. Al­la var så vän­li­ga och be­mö­tan­de när jag sök­te ef­ter hun­den. Ett sär­skilt stort tack till flic­kor­na som hit­ta­de och tog hand om ho­nom tills jag kun­de häm­ta ho­nom. Än finns det hopp om med­mänsk­lig­he­ten och jag kän­ner mig varm om hjär­tat. Bå­de hund och mat­te är nu hem­ma och mår ef­ter om­stän­dig­he­ter­na bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.