M: Li­be­ra­ler­na har fel om Lill­sko­gen

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Ole-Jörgen Persson (M), vice ord­fö­ran­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd Den­nis Wedin (M), le­da­mot Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd

Mo­de­ra­ter­na är i grun­den po­si­ti­va till att Spånga väx­er.

Just nu är en rad bo­stads­pro­jekt ak­tu­el­la och des­sa kom­mer att in­ne­bä­ra ut­veck­ling och mer liv och rö­rel­se i stads­de­len. Pro­jek­tet på An­tons bac­ke, på den plats som kal­las ”Lill­sko­gen”, är ett mind­re bygg­pro­jekt – men ty­värr är det en över­häng­an­de risk att pro­jek­tet ne­ga­tivt skul­le på­ver­ka tra­fik­si­tu­a­tio­nen, stads­bil­den samt tillgången till gröns­ka runt Spånga cent­rum. Det kan Mo­de­ra­ter­na in­te ac­cep­te­ra. Stads­dels- nämn­den är in­te en be­slu­tan­de part i den här ty­pen av pro­jekt, men en vik­tig in­stans för att läm­na syn­punk­ter. Då ären­det be­hand­la­des i stads­dels­nämn­den la Mo­de­ra­ter­na där­för fram ett sär­skilt ut­ta­lan­de där vi sa vår me­ning. En­ligt den prax­is som vux­it fram ge­nom fle­ra år i nämn­den, av­stod vi från att del­ta i be­slu­tet om huruvi­da ett så kall­lat ”kon­tor­sytt­ran­de” skul­le läg­gas till hand­ling­ar­na ef­tersom ytt­ran­det re­dan ha­de skic­kats in till stads­hu­set.

Det är där­för in­te kor­rekt såsom Li­be­ra­ler­na i stads­de­len på­står att vi skul­le ha stöt­tat för­valt­ning­ens för­slag. Vi be­hö­ver en se­ri­ös dis­kus­sion om hur Spånga ska växa och al­la par­ti­er har ett an­svar för att bi­dra till det­ta. Just när det gäl­ler An­tons bac­ke är det vår upp­fatt­ning att det bor­de fin­nas lämp­li­ga­re plat­ser att byg­ga ett 40-ta­let lä­gen­he­ter på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.