Grimstas ko­lo­nis­ter less på ska­de­gö­rel­se

KOLONILOTTER. Pro­blem med in­brott och ska­de­gö­rel­se

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Ef­ter upp­re­pa­de stöl­der och ska­de­gö­rel­se väd­jar nu med­lem­mar­na i Grims­ta fri­tids­träd­gårds- för­e­ning om hjälp. ”Vi kän­ner oss en­sam­ma”, sä­ger en av ko­lo­nis­ter­na.

Mo­ni­ka Berg­man och Jo­han­na Dix­e­li­us har haft kolonilotter i åt­ta re­spek­ti­ve tre år i Grims­ta fri­tids­träd­gårds­för­e­ning. Ge­nom åren har för­e­ning­en ut­satts för stöl­der och ska­de­gö­rel­se, men den se­nas­te ti­den har pro­ble­men es­ka­le­rat.

– Vi har inga vär­desa­ker här men folk blir av med verk­tyg, ute­möb­ler och jord­säc­kar. Sam­man­ta­get blir det sto­ra kost­na­der. El­ler så mär­ker man att nå­gon har va­rit på lot­ten och ro­tat runt i för­va­rings­lå­dor, flyt­tat på kru­kor el­ler ta­git det vi od­lat, sä­ger Jo­han­na Dix­e­li­us.

Ska­de­gö­rel­se nat­te­tid

För någ­ra vec­kor se­dan ha­de nå­gon haft sön­der en av vat­ten­kra­nar­na vil­ket gjor­de att vatt­net stod och spru­ta­de he­la nat­ten. När de kom dit var två lot­ter helt över­sväm­ma­de.

De har för­sökt att sät­ta lås på si­na för­va­rings­lå­dor, döl­ja möb­ler och jord­säc­kar med pre­sen­ning­ar och att stängs­la in si­na lot­ter med vilt­stäng­sel för att för­svå­ra för tju­var (och rå­djur). Men ing­et hjäl­per. Pre­sen­ning­ar blir stul­na och sta­ke­ten sön­der­klipp­ta.

De har pra­tat om ett natt­vakts­sche­ma, men det känns helt en­kelt in­te tryggt att va­ra där på nat­ten, me­nar Mo­ni­ka och Jo­han­na. En­ligt dem hän­der det att de hit­tar res­ter av can­na­bis och an­vän­da ka­ny­ler på si­na lot­ter.

– Vi vet att det vis­tas män­ni­skor på om­rå­det nat­te­tid som är på­ver­ka­de av al­ko­hol el­ler and­ra dro­ger, sä­ger Jo­han­na Dix­e­li­us och po­äng­te­rar att de in­te vet om des­sa per­so­ner har nå­gon kopp­ling till stöl­der­na el­ler in­te.

Po­li­sen mås­te pri­o­ri­te­ra

Med­lem­mar upp­ma­nas all­tid av sty­rel­sen att po­li­san­mä­la.

– Men många upp­le­ver att det in­te hän­der nå­got och då or­kar man in­te an­mä­la. Vi för­står att po­li­sen har an­nan brotts­lig­het att fo­ku­se­ra på men vi kän­ner oss en­sam­ma, sä­ger Mo­ni­ka Berg­man.

Samu­el Sjöö är ny kom- mun­po­lis för Häs­sel­by-Väl­ling­by och han kän­ner in­te igen att ko­lo­ni­lot­ter­na skul­le va­ra ex­tra drab­ba­de just nu. Men han po­äng­te­rar att han kanske in­te hun­nit bli upp­da­te­rad om det­ta.

– Jag för­står helt klart att de är oro­li­ga. Det är otro­ligt vik­tigt att fort­sät­ta an­mä­la allt som sker så att vi får tit­ta på ut­red­nings­möj­lig­he­ter­na, sä­ger han.

Om ni syns där kanske det kan stäv­ja pro­ble­men?

– Jo, ab­so­lut. Ty­värr är det ju så att vi be­hö­ver pri­o­ri­te­ra vå­ra re­sur­ser ut­i­från var pro­ble­men är som störst i stads­de­len.

Amir Fa­ri­ha­di, sä­ker­het­s­och trygg­hets­stra­teg på stads­dels­för­valt­ning­en me­nar ock­så att ska­de­gö­rel­se och stöl­der mås­te po­li­san­mä­las.

– Du kan be dem att ringa mig så att jag får en kla­ra­re bild om vad det rör sig om. Jag kan in­te lo­va nå­got men själv­klart ska vi kol­la på vad det finns för möj­lig­he­ter att stöt­ta dem, sä­ger han.

Många upp­le­ver att det in­te hän­der nå­got och då or­kar man in­te an­mä­la.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VIK­TIG FUNK­TION. ”Vår älds­ta med­lem är 90 år och and­ra är 20+. För­e­ning­en fyl­ler en vik­tig funk­tion i om­rå­det och vi hop­pas verk­li­gen att vi kan be­va­ra den”, sä­ger Mo­ni­ka Berg­man ef­ter att många av ko­lo­ni­lot­ter­na haft pro­blem med stöl­der och ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.