Kul­tur­hu­set Trap­pan kan vin­na pris

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Nu kan Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by vin­na pris – för sin ar­ki­tek­tur. Hu­set är no­mi­ne­rat till Hel­go­pri­set 2018, som de­las ut av Sta­tens fas­tig­hets­verk.

I mo­ti­ve­ring­en till no­mi­ne­ring­en står det bland an­nat:

”Kul­tur­hu­set Trap­pan i Väl­ling­by cent­rum har var­samt och med sträng eko­no­mi re­stau­re­rats så att dess ur­sprung­li­ga kva­li­te­ter åter bli­vit syn­li­ga. Stor vikt har lagts på att åter­upp­rät­ta själ­va trap­pan som hu­sets hu­vud­ax­el och själ­va grun­didé. ”

Bland de no­mi­ne­ra­de finns bland and­ra Gö­te­borgs råd­hus och Na­tio­nal­mu­se­um i Stock­holm. Den 15 no­vem­ber av­slö­jas vin­na­ren som får 150 000 kro­nor.

Tack va­re ett fan­tas­tiskt teamwork är vi nu fram­me i Väl­ling­by en­dast 25 se­kun­der se­na.

en buss­chauf­för på 518 en mor­gon i vec­kan ef­ter att hon x an­tal gång­er fått be oss re­se­nä­rer att gå läng­re bak i bus­sen. Och ja, al­la som vil­le fick plats i bus­sen.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NO­MI­NE­RAD. Kul­tur­hu­set Väl­ling­by kan vin­na 150 000 kro­nor för ar­ki­tek­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.