Trångt för cy­klis­ter i Väl­ling­by cent­rum

Sam­sas med bus­sar och bi­lar? El­ler träng­as med fot­gäng­a­re på trot­to­a­ren? Hur är det tänkt att cy­klis­ter ska ta sig från Bergs­lags­plan till Väl­ling­by cent­rum, via Ki­ru­na­ga­tan?

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - TRÅNGT. Evelina Hertz FO­TO: STEL­LA PAPAPANAGIOTOU

För de som bru­kar cyk­la Ki­ru­na­ga­tan, mel­lan Bergs­lags­vä­gen och Väl­ling­by cent­rum är det trångt. I kör­ba­nan sam­sas bi­lar, bus­sar och cyklar om det sma­la ut­rym­met och på trot­to­a­ren ska man gå – in­te cyk­la. Så var är det tänkt att cy­klis­ter ska få plats?

– Trot­to­a­ren är ing­en gång- och cy­kel­ba­na, allt­så ska vux­na cyk­la i kör­ba­nan, men barn får cyk­la på trot­to­a­ren, sä­ger Jo­a­kim Bo­berg, tra­fik­pla­ne­ra­re på tra­fik­kon­to­ret.

I sta­dens cy­kel­plan från 2012 pe­kas oli­ka cy­kel­vä­gar ut som pend­lings­stråk el­ler hu­vud­stråk, nå­got som är kopp­lat till de åt­gär­der som har gjorts el­ler ska gö­ras för att un­der­lät­ta för cy­klis­ter. Ki­ru­na­ga­tan finns in­te med i den pla­nen. Men en­ligt Jo­a­kim Bo­berg finns än­då en ljus­ning där med. Ga­tan är en av de som ska få sänkt has­tig­hets­gräns – från 50 km/h till 40 och till och med 30 vid cent­rum.

– Med en sänkt has­tig­het blir det för­hopp­nings­vis en säk­ra­re och tryg­ga­re ga­ta även att cyk­la på för den som vill, sä­ger han.

När det ska ske är än­nu in­te klart. Ef­tersom ga­tan tra­fi­ke­ras av bus­sar ska det ut­re­das vil­ka fy­sis­ka åt­gär­der som mås­te till i sam­band med has­tig­hets­änd­ring­en.

Dä­re­mot finns Åre­ga­tan, som går upp till Väl­ling­by cent­rum från Väl­ling­by­ron­del­len, med i om­gång­en ga­tor där ar­be­tet med att änd­ra has­tig­hets­grän­ser­na på­bör­jas 2019.

– Där finns en cy­kel­ba­na idag som tar slut i kors­ning­en Åre­ga­tan/Jämt­lands­ga­tan när man kom­mer ner mot ron­del­len. Den snut­ten kom­mer att byg­gas om in­om ra­men för has­tig­hets­pla­nen för att man ska att kun­na cyk­la på en cy­kel­ba­na he­la vägen till och från Väl­ling­by cent­rum, sä­ger Jo­a­kim Bo­berg.

Det är in­te många de­ci­me­ter man har att rö­ra sig på som cy­klist på Ki­ru­na­ga­tan i Väl­ling­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.