Väl­ling­by­bor fick pra­ta om våld

I vec­kan hölls Häs­sel­by­Väl­ling­bys an­ti­vålds­vec­ka med ak­ti­vi­te­ter för bo­en­de runt om i stads­de­len. Det drog igång med ett torg­ming­el i Väl­ling­by cent­rum på mån­da­gen.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

För and­ra året i rad an­ord­nar stads­de­len och ci­vil­sam­häl­let en vålds­före­byg­gan­de vec­ka i Häs­sel­by-Väl­ling­by. Syf­tet är att spri­da kun­skap om ar­be­tet som re­dan görs i stads­de­len, men ock­så lyf­ta frå­gan om vad var­je per­son själv kan gö­ra för att bi­dra till att vål­det mins­kar.

På mån­da­gen star­ta­de vec­kan med torg­ming­el i Väl­ling­by cent­rum. På plats fanns stads­de­lens brottsof­fer­jour, re­la­tions­våldsteam, med­bor­gar­vär­dar, tjej- och kvin­no­jour och Väl­ling­by­po­li­sen.

– Det är många som kom- mer fram och stäl­ler frå­gor. En per­son gru­va­de sig in­för att vitt­na i en rät­te­gång och då kun­de vi be­rät­ta att vi kan ge in­for­ma­tion om hur det går till och även föl­ja med dit, sä­ger Bör­je Jonsson från Brottsof­fer­jou­ren i Väs­te­rort.

Bo­en­de po­si­ti­va

José- Is­sa Bra­vo, bo­en­de i Häs­sel­by gård, är en av dem som stan­nar till vid in­for­ma­tions­bor­det. Han sät­ter upp en lapp med tips på vad man kan gö­ra om nå­gon far il­la.

– Jag tyc­ker att den här vec­kan är bra och tror att den kan gö­ra att folk blir mer med­vet­na. Att man själv får skri­va en lapp gör att man får re­flek­te­ra, sä­ger han.

Även Ma­rit Sjöö­vik som går för­bi tyc­ker att ini­ti­a­ti­vet är po­si­tivt.

– Men jag vet in­te om det gör nå­gon skill­nad. Det vik- ti­gas­te är att age­ra snabbt om man tror att nå­gon blir ut­satt för nå­got, sä­ger hon.

Sam­tal om sam­tyc­ke

Som förs­ta ak­ti­vi­tet för stads­de­lens ung­do­mar an­ord­nas ett sam­tal om sam­tyc­ke vid sex på fri­tids­går­den Te­gel­hö­gen i Väl­ling­by. Om­kring 15 ung­do­mar sam­las till­sam­mans med per­so­nal från Väs­te­rorts ung­domsmot­tag­ning, fäl­tas­si­sten­ter och per­so­nal från fri­tids­går­den.

Eb­ba, som är barn­mors­ka på ung­domsmot­tag­ning­en, bör­jar med att kort gå ige­nom vad sam­tyc­ke in­ne­bär och den nya sam­tyc­ke­sla­gen. Om två per­so­ner har sex med varand­ra så är det vik­tigt att bäg­ge är med på det – och är säk­ra på att den and­ra vill.

Sva­ret från en av kil­lar­na kom­mer blixt­snabbt. – Är in­te det själv­klart? Så hur vet man om nå­gon vill? Att frå­ga ris­ke­rar att för­stö­ra ”flo­wet” sä­ger nå­gon. Grup­pen dis­ku­te­rar hur man kan frå­ga på ett smi­digt sätt. Se­dan pra­tar de om hur man mär­ker på en per­son att hen vill ha sex – för­u­tom om hen sä­ger ja el­ler nej.

Ef­ter li­te snack är det dags för öv­ning­ar för att trä­na på att sät­ta eg­na grän­ser – och att and­ra sät­ter grän­ser emot en själv.

Det vik­ti­gas­te är att age­ra snabbt om man tror att nå­gon blir ut­satt för nå­got.

PO­SI­TI­VA. FO­TO: EVELINA HERTZ

José-Is­sa Bra­vo med bar­nen Au­rora, Al­tea och Laut­a­ro be­sö­ker torg­ming­let i Väl­ling­by cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.