Vin­ter­lo­kal för ra­di­o­styr­da bi­lar sak­nas

Vällingby Tidning - - Vällingby -

I Lövs­ta lig­ger Väs­te­rort RC sport­klubb där vux­na och barn möts på ra­cing­ba­nan med si­na ra­di­o­styr­da bi­lar. Un­der årets var­ma­re pe­ri­o­der kör de ut­om­hus – oav­sett vä­der. Men un­der ok­to­ber till mars är det helt en­kelt för kallt och nu sö­ker för­e­ning­en ef­ter en lo­kal för att de ska kun­na fort­sät­ta sin verk­sam­het.

– Ti­di­ga­re har vi haft li­te oli­ka lo­ka­ler men in­te se­dan för­ra året. Vi är mel­lan 200 och 250 med­lem­mar, sä­ger Fred­rik Eng­man, från klub­ben.

Lo­ka­len bör va­ra minst 20 gång­er 15 kvadrat­me­ter. Har du tips? Hör av dig till för­e­ning­en på fral­lan_71@ hot­mail.com.

SAM­LAS. FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

Klub­ben för ra­di­o­styr­da bi­lar i Lövs­ta sö­ker lo­kal in­för vin­ter­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.