Sex dö­da i skjut­ning­ar i Stock­holm i år

Vällingby Tidning - - Vällingby - MUSIKDAGS.

Hit­tills i år har 73 skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holms län, sex med död­lig ut­gång och 35 har re­sul­te­rat i ska­dor. (25 sked­de i po­lis­om­rå­de Nord, varav 4 med död­lig ut­gång). Sam­ma pe­ri­od 2017 sked­de 91 skjut­ning­ar, med 12 av­lid­na och 30 ska­da­de.

Po­li­sen ser minsk­ning­en som ett trend­brott och ett re­sul­tat av in­sat­sen Max, som har på­gått se­dan års­skif­tet.

– Vi har haft den här sär­skil­da in­sat­sen Max där vi job­bar rik­tat mot nar­ko­ti­ka på ett tyd­ligt sätt mot de mest vålds­be­näg­na kri­mi­nel­la nät­ver­ken. Vi drar slut­sat­sen att vi nu ser vis­sa re­sul­tat av den sats­ning­en. Det är än­då en bryt­ning, sä­ger Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Ca­ri­na Ska­gerlind. Den 20 ok­to­ber bju­der Kul­tur­sko­lans or­kes­te­re­le­ver in till kafé med mu­sik på Spånga Fol­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.