Unga mu­si­kan­ter bju­der in till kon­sert

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Su­gen på att lyss­na på or­kes­ter­mu­sik? Den 20 ok­to­ber bju­der Kul­tur­sko­lans or­kest­rar in till gra­tis kon­sert på Spånga Fol­kan.

Ar­range­mang­et görs till­sam­mans med Unga mu­si­kan­ter i Spånga, som är kul­tur­sko­lans or­kes­te­re­le­vers eg­na för­e­ning. Det är gra­tis in­trä­de men för den fi­ka­sug­na ut­lo­vas gott hem­ba­kat fi­ka­bröd till för­sälj­ning. På så sätt hop­pas för­e­ning­en fi­nan­si­e­ra lo­kal­hy­ran.

Mel­lan kloc­kan 10 och 13 är det öp­pet för al­la som vill och mu­si­ken på­står non-stop.

Det kom­mer va­ra runt 80 barn, ung­do­mar och någ­ra vux­na som spe­lar i de oli­ka or­kest­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.