Nu kan pa­ti­en­ter­na mä­ta vär­den hem­ma

Kro­niskt sju­ka får i ett pi­lot­pro­jekt tes­ta si­na vär­den hem­ma istäl­let för på vård­cen­tra­len. Nu ska pro­jek­tet ut­ö­kas med fler pa­ti­en­ter.

Vällingby Tidning - - Vällingby - TES­TAR. Evelina Hertz

Se­dan för­ra hös­ten kan pa­ti­en­ter som är kro­niskt sju­ka med hjärt­svikt, högt blod­tryck el­ler sömn­be­svär mä­ta si­na vär­den hem­ma istäl­let för på Åker­myn­tans vård­cen­tral.

Pa­ten­ten får en blod­trycks­man­schett, en våg och ett ak­ti­vi­tets­arm­band med sig hem och mä­ter sitt blod­tryck och sin vikt. Siff­ror­na skic­kas via en app in till lä­ka­ren.

– Van­ligt­vis kom­mer blod­tryckspa­ti­en­ter en gång i halv­å­ret till vård­cen­tra­len men ge­nom det­ta kan de tes­ta si­na vär­den fle­ra gång­er per vec­ka. Vi har märkt är att många får för hög el­ler för låg dos av sin me­di­cin vil­ket vi då kan ju­ste­ra ut­an ett be­sök på vård­cen­tra­len, sä­ger Alex Ja­ran­ka, an­sva­rig lä­ka­re för pro­jek­tet.

Åker­myn­tan är först ut i Sve­ri­ge att tes­ta pro­jek­tet som nu ska ut­ö­kas från 230 till 500 pa­ti­en­ter. Pro­jek­tet kom­mer att på­gå i sex må­na­der. Där­ef­ter är pla­nen att gö­ra pro­jek­tet per­ma­nent.

En för­ut­sätt­ning för att

På Åker­myn­tans vård­cen­tral ska nu pi­lot­pro­jek­tet med hem­mät­ning­ar ut­ö­kas. Alex Ja­ran­ka längst till hö­ger. kun­na del­ta är att pa­ti­en­ten har en smartp­ho­ne, ef­tersom testre­sul­ta­ten skic­kas via en app. En­ligt Alex Ja­ran­ka un­der­sö­ker de nu al­ter­na­ti­va vägar, i de fall där pa­ti­en­ten in­te har nå­gon smartp­ho­ne.

Kom­mer det här att er­sät­ta fy­sis­ka läkar­be­sök?

– En del av be­sö­ken er­sätts av det här men det är ab­so­lut in­te så att vi stänger dör­rar­na till vård­cen­tra­len. Dess­utom kan vi an­vän­da ti­den som an­nars går åt till blod­trycks­mät­ning till att sit­ta ner och pra­ta läng­re med pa­ti­en­ter som kom­mer till vård­cen­tra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.