ÄLDST – EL­LER?

Vällingby Tidning - - Västerort -

– För att ve­ta vem man är mås­te man ve­ta var man kom­mer ifrån. Och det­ta är vår histo­ria. Det är fint att få va­ra med och bå­de se bak­åt och fram­åt, mot fram­ti­den, sä­ger Cat­hri­ne Nordqvist som är bi­trä­dan­de kyr­ko­her­de i Brom­ma för­sam­ling.

Brom­ma kyr­ka är mitt up­pe i sitt 850 års­ju­bi­le­um. Men om det var ex­akt 1168 som kyr­kan bygg­des – det vet man in­te med sä­ker­het.

– Vi bru­kar sä­ga att det är sta­dens älds­ta byggnad som fort­fa­ran­de är i bruk. Spånga kyr­ka bygg­des un­ge­fär sam­ma tid. Och de kan nog me­na att de är Stock­holms älds­ta. Men det är vi som fi­rar ju­bi­le­um så nu är ti­teln vår, skrat­tar hon.

En av de sa­ker som gjorts för att mar­ke­ra ju­bi­le­et är en bok som finns att kö­pa i kyr­kan. Den be­rät­tar histo­ri­en om kyr­kan ge­nom ti­der­na och är över 250 si­dor tjock. Det har ock­så va­rit kul­tur­kväl­lar, kon­ser­ter och drop-in dop och vig­sel i kyr­kan un­der året. Ju­bi­le­um­så­ret av­slu­tas med en fest­hög­mäs­sa på and­ra ad­vent till­sam­mans med Eva Brun­ne, bis­kop i Stock­holms stift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.