Här är de dy­ras­te ga­tu­a­dres­ser­na i Stock­holm

Vällingby Tidning - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Bo­stä­der­na lig­ger kvar på sam­ma höga pris­ni­vå­er idag som för ett och ett halvt år se­dan.

På den mest ex­klu­si­va ga­tan i Stock­holm är det ge­nom­snitt­li­ga kvadrat­me­ter­pri­set 119 331 kro­nor. Det vi­sar en ny kart­lägg­ning från Svensk fas­tig­hets­för­med­ling.

Sta­tisti­ken, som ta­gits fram i sa­m­ar­be­te med Svensk mäk­lar­sta­tistik, är ba­se­rad på pri­set för bostads­rät­ter och vil­lor som sålts de se­nas­te tre åren. I topp lig­ger Flo­ra­ga­tan, Strand­vä­gen och Grev Tu­re­ga­tan – samt­li­ga på Ös­ter­malm.

Jo­han Eken­stam, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Stock- holm, kon­sta­te­rar att det är ett om­rå­de som all­tid haft höga för­sälj­nings­pri­ser.

– An­led­ning­en är att många av kö­par­na in­te på­ver­kas av ytt­re fak­to­rer som skärp­ta amor­te­rings­krav och ut­bu­det av at­trak­ti­va bo­stä­der i des­sa om­rå­den är dess­utom be­grän- sat. I det här seg­men­tet är det in­te alls ute­slu­tet att bo­stä­der­na lig­ger kvar på sam­ma höga pris­ni­vå­er idag som för ett och ett halvt år se­dan, då de var all ti­me high, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

När det gäl­ler vil­lor är de mest ex­klu­si­va adres­ser­na in­te li­ka geo­gra­fiskt be­grän­sa­de som för bostads­rät­ter. I topp ham­nar Bröt­vä­gen i Brom­ma där ge­nom­snitts­pri­set på en vil­la är drygt 16,3 mil­jo­ner kro­nor. På andra­plats åter­finns Norr­sti­gen på Li­din­gö, me­dan No­re­vä­gen i Dan­de­ryd in­tar en tred­je­plats.

EX­KLU­SIVT. FO­TO: LI­SA HALLDÉN

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.