Gal­le­ri­an får två nya re­stau­rang­er

Grö­na rå­va­ror i kom­bi­na­tion med det mesta från ha­vet. I en och sam­ma lo­kal öpp­nar två nya re­stau­rang­er i om­bygg­da Gal­le­ri­an i Ci­ty.

Vällingby Tidning - - Stockholm - Elin Jonsson NYA KRO­GAR. FO­TO: PRESSBILD

Gal­le­ri­an på Hamn­ga­tan ex­pan­de­rar med he­la 8 000 kvadrat­me­ter. Och till det öpp­na­de i vec­kan två nya re­stau­rang­er med fo­kus på bå­de fisk och grönt. Ma­lin Sö­der­ström och Carl Ullsten står se­dan ti­di­ga­re bakom The Fishe­ry i Ring­ens cent­rum och tan­ken är nu att slå sam­man kon­cep­tet med de­ras nya sats­ning The Farm Fa­mily. Re­stau­rang­er­na kom­mer de­la sittut­rym­men och kom­mer en­ligt krö­gar­na kän­nas som en en­da re­stau­rang.

När StockholmDirekt ring­er Ma­lin Sö­der­ström da­gen in­nan öpp­ning­en, står hon i kö för att kö­pa en ta­vel­ram som ska häng­as upp i den nya re­stau­rang­lo­ka­len.

– Ja, jag ska hand­la en ram som se­dan ska må­las om, det finns all­tid sa­ker som ska gö­ras in­för en öpp­ning. Man bli ald­rig klar. Men det är så him­la ro­ligt att gö­ra någon­ting från start på det här vi­set. Att ha en tom lo­kal med en­dast fy­ra väg­gar och se över hur man ut­nytt­jar ut- rym­met och ska­par en trev­lig at­mo­sfär på bäs­ta sätt, sä­ger Ma­lin Sö­der­ström.

Ma­lin be­rät­tar att vec­kans öpp­ning egent­li­gen ska ses mer som en smy­göpp­ning. Att när allt är nytt så mås­te det tes­tas li­te lätt. Hon hop­pas att det blir mer tryck i näs­ta vec­ka när de sett över hur allt rul­lar. In­för öpp­ning har Carl Ullsten ar­be­tat med en app som lan­se­ra­des i sam­band med att re­stau­rang­en öpp­na­de.

– Med den kom­mer man kun­na be­stäl­la, be­ta­la och häm­ta sin mat. Ett bra al­ter­na­tiv för per­so­ner som ar­be­tar i när­he­ten och vill ha en snabb, häl­so­sam och god lunch, sä­ger Ma­lin Sö­der­ström.

The Fishe­ry och The Farm Fa­mily kom­mer att er­bju­da maträt­ter i stil med ro­senkål med ma­ri­ne­rad to­fu, moz­za­rel­la med kryddros­ta­de be­tor i man­del­dres­sing och grö­na bö­nor med gril­lad svensk kyck­ling. Ma­lin Sö­der­ström och Carl Ullsten står se­dan bakom The Fishe­ry och ska nu slå sam­man det med kon­cep­tet The Farm Fa­mily.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.