100 enk­la tips: Så le­ver du håll­bart

Vällingby Tidning - - Hemma - RÖK.

Hur åter­vin­ner du din mat? Hur kan du på­ver­ka vat­ten­för­bruk­ning­en? Och vad in­ne­bär det egent­li­gen att se­mest­ra ut­om­lands var­je år?

Allt det och myc­ket mer tar mil­jö­jour­na­lis­ten Staf­fan Tell upp i sin nya bok Eko­lo­gik som snart släpps i bok­han­deln.

I bo­ken ges tips på ”100 enk­la sätt att le­va håll­bart” och kon­kre­ta ex­em­pel på hur en över­kon­su­me­ran­de livs­stil på­ver­kar kli­ma­tet och om­värl­den.

Tip­sen rik­tas till bo­en­de i bå­de stor­stad och lands­bygd och syf­tar till att få fle­ra att bli med­vet­na om hur ”var­dag­li­ga be­slut” på­ver­kar den ge­men­sam­ma fram­ti­den. Sju av tio hy­res­gäs­ter vill för­bju­da rök­ning men ba­ra tre av 32 bo­lag i lä­net har rök­fritt i ny­pro­duk­tion. Det vi­sar en ge­nom­gång som Hem&Hy­ra har gjort.

Bland de bo­stads­bo­lag som har rök­för­bud är det of­tast i en­sta­ka hus el­ler lä­gen­he­ter.

Ex­em­pel­vis har Bot­kyr­ka­byg­gen rök­för­bud i 24 av 10 700 lä­gen­he­ter, Fa­mil­je­bo­stä­der i 235 av 19 000 lä­gen­he­ter och Svens­ka Bo­stä­der har in­te rök­för­bud i in­te en en­da av si­na 53000 lä­gen­he­ter i Stock­holm.

25 bo­stads­bo­lag har i dags­lä­get inga pla­ner på att för­bju­da rök­ning i si­na ny­bygg­da lä­gen­he­ter, en­ligt tid­ning­en Hem&Hy­ra.

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.