AMERIKANARE.

Hå­kan Gustafs­sons råd för dig som vill åka klas­siskt: ”Kre­a­ti­va lös­ning­ar” Amerikanare! Äls­kar man bi­lar så finns det ing­et al­ter­na­tiv. Hå­kan Gustafs­son på AD Cen­ter i Sundsvall har koll på lä­get och ett en­kelt råd: ”Köp en så bra och hel bil som möj­ligt.

Vällingby Tidning - - Hemma -

Vil­ken är ur­ty­pen av Jän­ka­re i di­na ögon?

– De mest po­pu­lä­ra raggar­bi­lar­na, klas­si­ker­na här hem­ma i Sve­ri­ge, Chev­ro­let Im­pa­la -65, Pon­ti­ac Bon­ne­vil­le -66 ... Den sti­len gil­lar jag. Im­pa­la 65:ans po­pu­la­ri­tet och ef­ter­frå­gan är lätt­för­kla­rad; det är en rik­tigt snygg bil re­dan från bör­jan, och klart mo­dern för sin ål­der. När den mo­del­len kom var all­ting nytt och bätt­re än ti­di­ga­re år­gång­ar.

Om man har tum­men mitt i han­den och up­pen­ba­ra bris­ter i de me­ka­nis­ka fär­dig­he­ter som krävs, vad är det vik­ti­gas­te att tän­ka på om man ska kö­pa jän­ka­re?

– Har man in­te kun­ska­pen som be­hövs är man hän­vi­sad till and­ra och det kos­tar, där­för gäl­ler det att kö­pa en så bra och hel bil som möj­ligt. Gam­la amerikanare har of­tast haft fler­ta­let ti­di­ga­re äga­re och upp­munt­rar till kre­a­ti­va lös­ning­ar, på gott och ont, det byts ut de­lar hit och dit och även he­la mo­to­rer för den de­len. Så, det är klart bätt­re att spa­ra de ex­tra peng­ar som krävs och kö­pa en så fun­ge­ran­de bil som möj- ligt än att läg­ga ound­vik­li­ga peng­ar på re­pa­ra­tio­ner och fix.

Finns det en år­gång som mar­ke­rar när char­men tar slut, när jän­ka­re blev ”van­li­ga” bi­lar i USA?

– Ab­so­lut, men li­te be­ro­en­de på vil­ka mo­del­ler och vil­ken typ av bil. De klas­sis­ka mus­kel­bi­lar­na för­lo­ra­de väl det mesta av sin charm fram­åt mit­ten av 1970-ta­let, res­ten åren där­på, då blev det väl­digt slät­stru­ket. Men sen kom de till­ba­ka. Jag köp­te en Pon­ti­ac Bon­ne­vil­le -90 när det be­gav sig, kör­de den i fy­ra år och det är en av de bätt­re bruks­bi­lar­na jag nå­gon­sin haft.

Skill­na­den i upp­le­vel­se mel­lan en van­lig bil och en Jän­ka­re?

– Det är svårt att för­kla­ra, men det hand­lar om käns­lan av att åka. Du an­vän­der en van­lig bil med ett syf­te att ta dig. En jän­ka­re åker man för nö­jes skull, in­te nöd­vän­digt­vis ”till” nå­gon­stans. Visst, pe­ri­od­vis kör man med li­ka­sin­na­de till oli­ka träf­far och den ty­pen av events.

Vad tyc­ker du om de nya ver­sio­ner­na av de gam­la klas­sis­ka mus­kel­bi­lar­na?

– Jag gil­lar ret­rostu­ket! De bi­lar­na har ju fun­nits på mark­na­den ett tag, så nu bör­jar de bli li­te ”eg­na” bil­mo­del­ler igen, in­te ba­ra ko­pi­or av si­na fö­re­trä­da­re. Själv kör jag en 2009 Dod­ge Chal­leng­er SRT och so­nen har ägt en Mustang -07 och en Ca­ma­ro cab -12 och jag har såklart tes­tat och gil­lar dem skarpt.

Vad kör du till var­dags?

– En 2012 Ford Mon­deo die­sel. Men jag har mi­na rik­ti­ga bi­lar stå­en­de hem­ma som jag hell­re åker i; Chal­leng­ern, en 1959 Chev­ro­let Im­pa­la Cou­pe och en Chev­ro­let Apache Step­si­de 1960. Och ett stort ga­rage på går­den.

Vad kör du helst?

– Det är till­fäl­let som av­gör och li­te be­ro­en­de på vart jag ska. Bå­de Im­pa­lan och Chal­leng­ern har sin tjus­ning. Men de nya mo­der­na jän­kar­na är själv­klart bätt­re bi­lar, rent prak­tiskt, med bätt­re väg­håll­ning, bätt­re kom­fort och så vi­da­re.

Vil­ken var din förs­ta bil?

– Jag var 16 år och köp­te en Vol­vo Ama­zon sport 66:a. Se­dan blev det en Che­vel­le 67:a och en 68:a Ca­ma­ro cab­ri­o­let.

Dröm­bi­len?

– Den förs­ta bil jag kom­mer ihåg var en Che­va 59:a. Mi­na för­äld­rar ha­de en be­kant som kör­de en som taxi, och jag var ba­ra bar­net då, men jag har ett vagt min­ne av bak­par­ti­et med de höga fe­nor­na och de vack­ra lam­por­na. Den har all­tid le­gat varmt om hjär­tat och i bör­jan av 2000ta­let fick jag änt­li­gen tag på en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.