In­tim jazz­kon­sert – men på hem­lig ort

Näs­ta helg går Stock­holm Jazz­fes­ti­val av sta­peln – och en av kon­ser­ter­na spe­las i Väl­ling­by. Men ex­akt var nå­gon­stans får publi­ken in­te ve­ta än.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Jazz­mu­si­kern och Väl­ling­by­bon Os­kar Schön­ning har spe­lat på Stock­holm Jazz­fes­ti­val i fle­ra år. Men för­ra året klev han upp på sce­nen hem­ma i sitt eget var­dags­rum – istäl­let för på nå­gon av de of­fi­ci­el­la sce­ner­na in­ne i stan.

– Vi vil­le dra ut folk hit till Väl­ling­by, det finns så många häf­ti­ga mil­jö­er som är ar­ki­tek­to­niskt in­tres­san­ta här. Det tar ju fak­tiskt li­ka lång tid att åka från ci­ty till Väl­ling­by som det tar att åka från Väl­ling­by in till ci­ty, sä­ger Os­kar Schön­ning.

Spe­ci­ell upp­le­vel­se

Att hål­la kon­sert hem­ma hos sig själv är en spe­ci­ell upp­le­vel­se, be­rät­tar Os­kar. Plöts­ligt blir ens hem till en of­fent­lig plats som fylls av folk man in­te kän­ner.

– Det blir såklart väl­digt in­timt och fint, men pa­ra­dox­alt sam­ti­digt väl­digt ut­åt­rik­tat. Min mu­sik är gans­ka smal och nu kom det folk som an­nars in­te bru­kar va­ra i publi­ken på till ex­em­pel Fa­sching, sä­ger Os­kar.

Stort in­tres­se

In­tres­set för för­ra årets hem­ma­kon­sert var stort och ett 70-tal per­so­ner fick till slut plats hem­ma i Os­kars var­dags­rum. På grund av plats­brist be­höv­de de ne­ka folk så om in­tres­set blir väl­digt stort även i år kan kon­ser­ten kom­ma att flyt­tas till en an­nan plats i Väl­ling­by. Men var det blir av­slö­jas in­te än ut­an det får publi­ken ve­ta när det när­mar sig.

Bil­jet­ter­na kos­tar 300 pix för ”för­värvs­ar­be­tan­de vux­na”. Stu­den­ter och pen­sio­nä­rer be­ta­lar hal­va pri­set. Mer in­fo hit­tas på Stock­holm Jazz­fes­ti­vals hem­si­da.

FOTO: HEIKO PURNHAGEN

MU­SIK. Jazz­mu­si­kern Os­kar Schön­ning, med gi­tar­ren, ord­na­de för­ra året en kon­sert hem­ma i var­dags­rum­met, som en del av Stock­holm Jazz­fes­ti­val. Var det blir i år av­slö­jar han in­te än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.