Väs­te­rorts unga får hjälp med li­vets frå­ge­tec­ken

PLUGG OCH JOBB PRESTATIONSÅNGEST HB­TQ-IDENTITETER

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

I stads­de­lens men­tor­pro­gram mat­chas vux­na ihop med ung­do­mar för att snac­ka om li­vet. Nu är det dags att sö­ka till hös­tens om­gång.

Ge­nom men­tor­pro­gram­met kan unga som be­hö­ver väg­led­ning kring stu­di­er, jobb el­ler li­vet i stort mat­chas ihop med en vux­en att pra­ta med. Se­dan mars i år del­tar 38 men­to­rer och ad­ep­ter (allt­så ung­do­mar­na som till­de­las en men­tor). De pa­ras ihop ut­i­från öns­ke­mål och kom­pe­ten­ser.

Ti­di­ga­re har pro­gram­met rik­tat sig till ny­an­län­da ung­do­mar mel­lan 14 och 19 år. Men in­för den här om­gång­en kan al­la unga, i den ål­ders­grup­pen, som bor i stads­de­len sö­ka.

Mush­tak Hus­sa­i­ni kom till Sve­ri­ge som en­sam­kom­man- de för två år se­dan. Han sök­te till pro­gram­met för att få hjälp att hit­ta en väg till stu­di­er och jobb.

– Jag var ny i sam­häl­let och viss­te in­te hur det fun­ka­de. När man kom­mer som en­sam­kom­man­de får man en vård­nads­ha­va­re, men ba­ra tills man fyl­ler 18 år. Det är bra att ha nå­gon att be om hjälp med prak­tis­ka sa­ker, sä­ger han.

Hän­der in­te au­to­ma­tiskt

Bå­de Mush­tak och hans men­tor Günt­her Mau­er­mann bor i Häs­sel­by och de bru­kar träf­fas varan­nan vec­ka. Günt­her be­rät­tar att han trött­na­de på snac­ket om in­teg­ra­tion som nå­got som ba­ra hän­der av sig själv och där­för an­sök­te om att få bli men­tor.

– Ska Mush­tak plinga på hem­ma hos nå­gon och sä­ga ”hej, jag vill in­te­gre­ras”? Det kom­mer ju in­te att hän­da men i så­na här for­mer blir det på rik­tigt, sä­ger han.

”Ska­par per­son­lig kon­takt”

Re­bec­ca Lönn­back Yil­ma har bå­de er­fa­ren­het av att va­ra ad­ept och nu men­tor. Hon har även ti­di­ga­re job­bat ide­ellt med läx­hjälp.

– Att va­ra men­tor ska­par möj­lig­het för en per­son­li­ga­re kon­takt. Det var in­te så länge sen jag själv stu­de­ra­de och nu job­bar jag med rekrytering vil­ket kan va­ra till hjälp, sä­ger hon.

Nytt för den här om­gång­en är att det finns tre in­rikt- ning­ar för men­to­rer och ad­ep­ter att sö­ka; jobb och stu­di­er, stress och prestationsångest samt HBTQi­den­ti­te­ter.

– Man mås­te in­te ve­ta vad man vill plug­ga el­ler job­ba med för att sö­ka som ad­ept – tvärtom. Min ad­ept fick på egen hand snabbt som­mar­jobb så då skif­ta­de vi fo­kus och pra­ta­de om an­nat. Nu när som­mar­job­bet är slut tar vi nya tag med jobb­sö­ket, sä­ger Re­bec­ca.

För­u­tom att men­torspa­ren ses själ­va an­ord­nas ock­så träf­far för he­la grup­pen samt för ad­ep­ter och men­to­rer för sig.

– Sam­ti­digt tror jag att det är vik­tigt att tän­ka på att det är två in­di­vi­der som ska fun­ka till­sam­mans. Man får ta ett mö­te åt gång­en och se vad som känns vik­tigt att pra­ta om just den da­gen, sä­ger Günt­her.

Det är bra att ha nå­gon att be om hjälp med prak­tis­ka sa­ker.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

VÄN­NER. Bå­de Mush­tak Hus­sa­i­ni och Günt­her Mau­er­mann vill fort­sät­ta ses även ef­ter att pro­gram­met är slut.

VIK­TIGT. Re­bec­ca Lönn­back Yil­ma tyc­ker att men­tor­pro­gram­met fyl­ler en vik­tig funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.