Sex nya hus kan byg­gas i Back­lu­ra – om vil­la rivs

En vil­la i Back­lu­ra kan kom­ma att ri­vas för att ge plats åt sex nya pa­rel­ler rad­hus.

Vällingby Tidning - - Vällingby - Evelina Hertz evelina.hertz@di­rekt­press.se

Det är vid Svärds­lil­je­vä­gen i Back­lu­ra som fö­re­ta­get Pa­radu­o­mo vill ri­va en vil­la för att istäl­let kun­na byg­ga pa­rel­ler rad­hus.

De har nu, via den pri­va­ta äga­ren, skic­kat in en an­sö­kan om en änd­ring av de­talj­pla­nen. I tors­dags, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck, skul­le po­li­ti­ker­na klub­ba ige­nom an­sö­kan. Den in­ne- bär att sta­den ska ut­re­da om det är en bra idé el­ler in­te att byg­ga på plat­sen.

– Vi mås­te tit­ta på om det är möj­ligt att gö­ra det på ett sätt som tar hän­syn till gran­nar och om­kring­lig­gan­de be­byg­gel­se. Och om det är mest lämp­ligt att någ­ra hus är stör­re och and­ra är mind­re el­ler om de ska va­ra li­ka sto­ra, sä­ger Tony An­ders­son, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Sta­den är po­si­tiv till för­sla­get och me­nar att det går hand i hand med må­let att ut­nytt­ja mark så ef­fek­tivt som möj­ligt. Tan­ken är att byg­ga mel­lan fy­ra och sex bo­stä­der som i så fall ska upp­lå­tas som bo­stads­rät­ter.

Om po­li­ti­ker­na klubbar ige­nom start-PM för pro­jek­tet i Back­lu­ra kom­mer sam­råd att hål­las un­der and­ra kvar­ta­let av 2019. För­hopp­ning­en är att den nya de­talj­pla­nen i så fall kan an­tas i slu­tet av 2019, och ef­ter det mås­te en bygg­lov­san­sö­kan god­kän­nas.

VI­SION.

Ti­dig skiss­bild på hur par- el­ler rad­hu­sen skul­le kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.