SUPPORTERLIVET.

Vällingby Tidning - - Stockholm -

För att hit­ta röt­ter­na till det som bli­vit en populär fot­bollspodcast så be­hö­ver man vri­da till­ba­ka kloc­kan över tre år.

Ing­en av de tre podd­med­lem­mar­na kän­de vid ti­den varand­ra men blev i egen­skap av en­ga­ge­ra­de kvinn­li­ga sup­port­rar sam­man­för­da av ge­men­sam­ma vän­ner.

Ma­lin Hägg och An­na Pi­er­re, AIK-sup­port­rar samt Je­a­net­te Råd­ström, Ham­mar­by­di­to, in­led­de sin kom­mu­ni­ka­tion i en chattråd.

– Trå­den blev ett fo­rum där man kun­de skri­va av sig i fru­stra­tion. Vi in­såg snabbt att vi ha­de många lik­nan­de er­fa­ren­he­ter. Idén om en podcast föd­des ur nå­got som nå­gon skrev halvt på skämt i den där trå­den. Men till slut gjor­de vi slag i sa­ken, sä­ger An­na Pi­er­re som beskriver re­spon­sen från sup­por­ter­värl­den som i stort sett en­bart po­si­tiv se­dan dag ett.

Och re­spon­sen har med ti­den bli­vit in­ter­ak­tiv. Att va­ra kvinn­lig fot­bolls­sup­por­ter är att va­ra i mi­no­ri­tet och en del i pod­dens verk­sam­het är idag att in­gå i ett nät­verk av kvinn­li­ga fot­bolls­sup­port­rar.

”Enkla­re än ett gäng kil­lar”

Fle­ra gång­er har lyss­na­re som är sup­port­rar till lag i and­ra de­lar av lan­det hört av sig och fått hjälp att hit­ta en väg in till att en­ga­ge­ra sig i klub­ben i deras hjär­ta.

– Ett ex­em­pel på hur det kan fun­ka är mitt eget. När jag lär­de kän­na An­na så gick jag mest på hem­ma­mat­cher. Tack va­re hen­ne så bör­ja­de jag föl­ja med på be­tyd­ligt fler bor­t­a­re­sor. Det är enkla­re än att slå sig ner hos ett gäng kil­lar och krä­va att bli en i gäng­et, sä­ger Ma­lin Hägg.

– Är det nå­got bud­skap vi vill skic­ka ut så är det att kvinn­li­ga sup­port­rar som är sug­na på att bör­ja gå på fot­boll ska hö­ra av sig till oss, läg­ger An­na Pi­er­re till.

Att pod­den del­vis bör­ja­de ur ett

Att bå­de kal­la sig fe­mi­nist och fot­bolls­sup­por­ter kan för­bryl­la vis­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.