Poyan la­gar mat till si­na gran­nar

Koc­ken och mat­fan­tas­ten Poyan Åh­ström Gha­de­ri, bo­en­de i Abra­hams­berg, la­gar mat till si­na gran­nar fle­ra gång­er i vec­kan via en ta­ke away-tjänst. Nu hop­pas han att fler ska vå­ga tes­ta.

Vällingby Tidning - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Här är det per­son­ligt till 100 pro­cent.

Poyan Åh­ström Gha­de­ri har job­bat på fle­ra av Stock­holms kän­da re­stau­rang­er och äls­kar mat­lag­ning. I dag är han bå­de kock på Ulvsun­da slott och verk­sam hem­makock på Hoodi­food.

– Jag kom över ett Fa­ce­boo­kin­lägg om Hoodi­food på Facebook och nap­pa­de på idén. Om jag än­då är hem­ma och la­gar mat till fa­mil­jen, var­för in­te la­ga mat åt mi­na gran­nar om möj­lig­he­ten finns, sä­ger Poyan.

Ett nytt kon­cept

Hoodi­food star­ta­de för någ­ra år se­dan på en ga­ta i Nac­ka och fun­ge­rar som ett ta­ke away- kök på hem­ma plan. Just i dag gör Poyan la­sag­ne och för­be­re­der mor­gon­da­gens lins­gry­ta.

– Vi har en del re­cept som vi var­var, kun­der­na be­stäl­ler på hem­si­dan och häm­tar upp en ta­ke away-på­se med den fär­dig­la­ga­de rät­ten hem­ma hos mig.

Fö­re­ta­get är i ett ti­digt ske­de och Poyan är den förs­ta koc­ken i Brom­ma att la­ga mat till om­rå­det. Kon­cep­tet är osvenskt men han hop­pas att Hoodi­food ska fö­ra grann­ska­pet när­ma­re varand­ra.

– Det här lig­ger så rätt i ti­den. Vem kan gå över till gran­nen i dag och sä­ga ”Hej, vill du ha li­te la­sag­ne?”. Det är in­te så svenskt lik­som, men med den här platt­for­men blir det ju möj­ligt. Jag tror att vi kom­mer bli mer och mer öpp­na för det, sä­ger han.

”Som egen re­stau­rang”

Dröm­men är att få en sta­bil kund­krets, la­ga den mat som fal­ler ho­nom in, och gö­ra hem­makö­ket till ett hel­tids­ar­be­te.

– Jag tror att al­la koc­kar dröm­mer li­te om att star­ta en egen re­stau­rang. Det här är ju li­te som det. Här är det per­son­ligt till 100 pro­cent, det är det in­te på job­bet. Jag vill gö­ra kun­der­na lyck­li­ga och det vo­re väl fan­tas­tiskt om man kun­de sty­ra och stäl­la över sin egen tid, sä­ger han.

Koc­kar och gran­nar möts

Hoodi­food – neigh­bor­hood food – för sam­man hem­makoc­kar med de gran­nar som kanske in­te kan, vill el­ler hin­ner la­ga mid­dag själ­va och som bor i för­or­ter där ut­bu­det av hämt­mat är be­grän­sat.

– Det var un­ge­fär tre år se­dan som idén kom till på rik­tigt och sam­ma kväll bör­ja­de min man skis­sa på hem­si­dan, sä­ger Bel­la Carls­son, grun­da­re till Hoodi­food.

För ett år se­dan an­slöt sig även Jo­han Fors till fö­re­ta­get. Jo­han har ar­be­tat på re­stau­rang­er som Stu­re­hof och Oper­akäl­la­ren och kom med för­slag på me­ny­er, mark­nads­fö­ring och hur koc­kar­na skul­le job­ba för att få en eko­no­misk vin­ning på kon­cep­tet.

– Se­dan dess har det här växt sig än­nu stör­re och vi väl­kom­nar al­la som vill att hö­ra av sig till oss, bå­de yr­kes­verk­sam­ma koc­kar och hob­bykoc­kar. Vi står för hy­gi­en­ut­bild­ning och re­cep­ten i bör­jan. Se­dan finns det ba­ra möj­lig­he­ter, sä­ger Jo­han Fors.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

FÖRST UT. Poyan Åström Gha­de­ri är den förs­ta Hoodi­foodkoc­ken i Brom­ma, nu hop­pas han att fler ska ta ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.