Stock­holm kan få fär­re stads­de­lar

Det ny­till­träd­da grön­blå sty­ret i Stads­hu­set har pla­ner på att slå ihop och mins­ka an­ta­let stads­de­lar i Stock­holm.

Vällingby Tidning - - Stockholm - Mi­chael Toll

I dag är Stock­holm upp­de­lat i 14 stads­de­lar och där­med li­ka många stads­dels­för­valt­ning­ar och stads­dels­nämn­der. Det nya grön­blå sty­ret i Stads­hu­set smi­der nu på pla­ner att för­änd­ra or­ga­ni­sa­tio­nen i grun­den.

– Vi vill ska­pa en ef­fek­ti­va­re, mer kost­nads­ef­fek­tiv or­ga­ni­sa­tion som le­ve­re­rar hög kva­li­tet. Vi har in­te nå­gon be­stämd siff­ra över hur många stads­de­lar det kan bli, men klart är att he­la or­ga­ni­sa­tio­nen be­hö­ver ses över, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo (C), kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­råd.

Frågan har va­rit up­pe på ta­pe­ten ti­di­ga­re och Mo­de­ra­ter­na har ti­di­ga­re fö­re­språ­kat att an­ta­let stads­de­lar bor­de sän­kas till fem.

Cen­ter­par­ti­et vill i nu­lä­get dock in­te slå fast hur många stads­de­lar Stock­holm bör ha. Par­ti­et ser gär­na att det sker en minsk­ning av an­ta­let stads­de­lar, det vik­ti­gas­te är dock att or­ga­ni­sa­tio­nen blir ef­fek­ti­va­re sam­ti­digt som den ”närod­la­de po­li­ti­ken” finns kvar.

– Vi har ing­en ex­akt siff­ra, men vi vill tit­ta på det här om­gå­en­de och gö­ra nå­got rik­tigt bra, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo.

Är frågan pri­o­ri­te­rad?

– Ab­so­lut. Det här är nå­got som vi re­dan har dis­ku­te­rat i vår sam­ver­kan mel­lan par­ti­er­na. Ex­akt hur vi ska för­änd­ra or­ga­ni­sa­tio­nen är nå­got vi ska gå vi­da­re med nu. Vi be­hö­ver sät­ta igång med det så snart som möj­ligt och det här blir ett upp­drag som kom­mer fin­nas med i näs­ta års bud­get, sä­ger Jo­nas Nad­de­bo.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är först tyd­lig med att för­kla­ra att det ab­so­lut in­te är tal om att ”läg­ga ner någ­ra stads­de­lar”, men med­ger att de kan bli fär­re.

– Vi ska se över or­ga­ni­sa­tio­nen och till ex­em­pel tit­ta när­ma­re på stads­de­lar­nas gräns­drag­ning­ar.

Det lå­ter som ni är oen­se med Cen­ter­par­ti­et i frågan?

– Det kan bli 15 stads­de­lar, det kan bli 13. Det kan ske för­änd­ring­ar. Till ex­em­pel ska det gö­ras en ut­red­ning för att se över hur stads­de­lar­na är or­ga­ni­se­ra­de rent geo­gra­fiskt, där kan det ske för­änd­ring­ar, sä­ger Da­ni­el Helldén. Kul­tur- och stads­mil­jö­bor­gar­rå­det Jo­nas Nad­de­bo (C). Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP). Stock­holms 14 stads­de­lar kan bli … ja, det åter­står att se.

OMDRAGNING AV KARTAN?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.