De lär ny­an­län­da för­äld­rar om ga­lo­ni­sar

Öpp­na för­sko­lan i Vi­ta vil­lan i Häs­sel­by är in­te ba­ra en plats för de all­ra mins­ta. Här lär sig ock­så ny­an­län­da för­äld­rar prak­tisk svenska och sam­hälls­kun­skap. Från att rabb­la per­son­num­mer till hur man sö­ker för­sko­le­plats.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

Ny­an­län­da stöt­tas i att va­ra för­äl­der i Sve­ri­ge

Änt­li­gen är det dags. 11 må­na­der gam­la Adib vet pre­cis vad som är på gång när för­s­kol­lä­ra­re Palo­ma Le­al Hensman tar fram sin sto­ra bru­na kof­fert – det är sång­stund.

Ut ur kof­fer­ten klätt­rar en spin­del upp för trå’n, tre ele­fan­ter ba­lan­se­rar och ett li­tet lamm sjungs bå­de på klas­siskt vis och i en lam­ba­da­ver­sion.

För­äld­rar­na som sit­ter i en ring på gol­vet med si­na barn sjung­er med. Att en del knappt kan svenska märks in­te i sång­en.

– Att sjunga är ett bra sätt att lä­ra sig och att kom­ma ihåg sa­ker, sä­ger Palo­ma Le­al Hensman, för­s­kol­lä­ra­re, och får med­håll av del­ta­gar­na.

Svårt med per­son­num­mer

Gn­wa Ala­saad, 34, från Sy­ri­en, minns ett av si­na förs­ta be­sök i Vi­ta vil­lan. Lil­le Adib var ny­född och fa­mil­jen ha­de ba­ra va­rit i Sve­ri­ge någ­ra må­na­der. Att kom­ma ihåg Adibs per­son­num­mer var svårt. Men då bör­ja­de Palo­ma trum­ma på bor­det och så rabb­la­de he­la grup­pen siff­ror­na till ryt­men.

– Nu vet al­la att han föd­des sjut­ton- el­va- tju­go­sju, skrat­tar Gn­wa.

Öpp­na för­sko­lans träf­far drog igång i feb­ru­a­ri och är ett treå­rigt pro­jekt som Häs­sel­by-Väl­ling­by stads­del dri- ver. Syf­tet är att ge ti­digt so­ci­alt stöd till ny­an­län­da för­äld­rar och att va­ra en länk till den van­li­ga för­sko­lan.

– Att bar­nen får bör­ja i för­sko­lan är av­gö­ran­de för att de ti­digt ska få mö­ta svenska språ­ket. Och det är en för­ut­sätt­ning för att för­äld­rar­na ska kun­na bör­ja stu­de­ra svenska och kom­ma ut på ar­bets­mark­na­den, sä­ger Palo­ma Le­al Hensman.

Ga­lo­ni­sar och fing­er­van­tar

När in­tro­duk­tions­träf­far­na star­ta­de fanns inga egent­li­ga rikt­lin­jer. Palo­ma Le­al Hensman har spe­ci­a­li­se­rat sig på att an­vän­da mu­sik och dra­ma i barns språk­ut­veck­ling.

– Jag har ta­git mi­na er­fa­ren­he­ter med barn och an­pas­sat dem för vux­na. Och jag ut­går of­ta från vad för­äld­rar­na själ­va vill lä­ra sig, sä­ger hon.

Som att kun­na sä­ga till ex­em­pel per­son­num­mer och post­num­mer. El­ler ha koll på vad al­la klä­der he­ter som bar­nen be­hö­ver i för­sko­lan och sko­lan – som ga­lo­ni­sar, fod- ra­de gum­mi­stöv­lar och fing­er­van­tar.

Till­sam­mans med Palo­ma Le­al Hensman job­bar ock­så Lan­ja Rashid. Hon är för­äld­ralots, har job­bat som tolk mel­lan ara­bis­ka, kur­dis­ka och svenska och fun­ge­rar som en vik­tig länk för för­äld­rar­na.

In­tro­duk­tions­för­sko­lan be­ty­der myc­ket, det är be­sö­kar­na över­ens om.

– Jag kun­de in­te ett ord svenska när jag bör­ja­de kom­ma hit. Men jag har lärt mig myc­ket, sä­ger Gn­wa Ala­saad.

”Lär mig nytt var­je gång”

Ha­la Zi­e­dan, 30, ock­så från Sy­ri­en, kom till Sve­ri­ge för ba­ra två må­na­der se­dan. Hen­nes son Ta­lal, 4, har än­nu in­te fått plats på för­sko­la men äls­kar att kom­ma till Vi­ta vil­lan.

– När han är nöjd så är jag nöjd. Och jag lär mig nya ord var­je gång jag kom­mer hit, jag job­ba­de själv som lä­ra­re i ara­bis­ka i Da­mas­kus, sä­ger Ha­la Zi­e­dan.

Be­sö­kar­nas van­li­gas­te mo­ders­mål är ara­bis­ka, men det är blan­dat. Den här da­gen finns till ex­em­pel ock­så al­bansk­ta­lan­de och eng­elsk­ta­lan­de be­sö­ka­re.

– Det är en så varm känsla att kom­ma hit. Jag trod­de in­te att jag skul­le få den käns­lan så snart i ett nytt land, sä­ger Ha­la Zi­e­dan.

Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

FOTO: YLVA BERGMAN

IMSE VIMSE. Ta­lal, 4, Sa­ra Sten­berg, fri­tids­le­da­re, Gn­wa Ala­saad med so­nen Adib och Ha­la Zi­e­dan kläm­mer i med Imse vimse spin­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.