Husta­ket i Blac­ke­berg döl­jer mys­tisk bus­kis­konst

Bo­en­de i Blac­ke­berg fick sig ett gott skratt när de fick nys om dold bus­kis­konst på de­ras hus­tak.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

En Goog­le earth-bild har fått stor upp­märk­sam­het i en granngrupp för bo­en­de i Blac­ke­berg. På ta­ket till adres­sen Björn­sons­ga­tan 52B syns näm­li­gen ett par bröst samt en stor pe­nis på adres­sen 54B.

Su­san­nah Sjö­berg som bor i ett av hu­sen, som stod kla­ra 2016, be­rät­tar att det var hen­nes kom­pis som upp-

’Du vet om att du har en snopp och ett par bröst på ditt hus va’

täck­te konst­ver­ken ef­ter en Goog­le­sök­ning på hen­nes adress.

– Hon ha­de hit­tat bil­den när hon skul­le hem till mig för­ra vec­kan. ”Du vet om att du har en snopp och ett par bröst på ditt hus va”, sa hon. Jag för­stod ingen­ting men se­dan vi­sa­de hon bil­den. Jag blev lätt choc­kad men är i al­la fall glad att jag bor i tutt­hu­set och in­te snopp­hu­set, be­rät­tar Su­san­nah.

Su­san­nah tyc­ker att ny­he­ten om konst­ver­ken är upp­lyf­tan­de.

– Jag tän­ker att det är ro­ligt och att jag tror att värl­den be­hö­ver mer hu­mor och skratt just nu. Do­nald Trump, kli­mat­hot och ing­en re­ge­ring. Mer klot­ter åt fol­ket lik­som, sä­ger hon och skrat­tar.

Su­san­nah har dock en häls­ning till konst­nä­rer­na, som hon gis­sar är snic­kar­na som bygg­de hu­set.

– Jag tyc­ker att de bor­de gö­ra mer bröst­bil­der, då jag tror att den­na typ av klot­ter är un­der­re­pre­sen­te­rad.

Pri­mu­la Bygg­nad AB som bygg­de fas­tig­he­ten vill dock in­te kom­men­te­ra sa­ken.

– Så är det ba­ra, vi har inga kom­men­ta­rer, sä­ger en an­ställd på Pri­mu­la som in­te vill med­ver­ka med namn el­ler ti­tel.

FOTO: GOOG­LE EARTH

ÖVERRASKNING. ”Jag blev lätt choc­kad men är i al­la fall glad att jag bor i tutt­hu­set och in­te snopp­hu­set”, be­rät­tar Su­san­nah, som bor i ett av hu­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.