Kul­tur­sko­lan in­tar cent­rum med konsert – i tre da­gar

I år kom­mer Kul­tur­sko­lans ele­vers jul­kon­sert ar­ran­ge­ras i Väl­ling­by cent­rum. En ef­fekt blir att all­män­he­ten kan ta del av fö­re­ställ­ning­ar­na.

Vällingby Tidning - - Vällingby - Evelina Hertz

I mit­ten av de­cem­ber är det dags för Kul­tur­sko­lan i Väl­ling­by att ha sin år­li­ga jul­kon­sert. I år blir det dock på en ny plats – näm­li­gen i Kfem i Väl­ling­by cent­rum.

– Vi är jät­te­gla­da för det sam­ar­be­tet med cent­rum­för­e­ning­en. Det är en per­fekt lokal för oss, sä­ger Pa­trik Skog, bi­trä­dan­de en­hets­chef för Kul­tur­sko­lan Väst.

Da­tu­men som är sat­ta är den 11, 12 och 13 de­cem­ber. Var­je dag har ett te­ma och upp­trä­dan­den star­tar kloc­kan 17.30.

– Vi kör Lu­ci­a­tå­get den 12:e, dels för att många ele­ver har eg­na fi­ran­den i sko­lor­na den 13: e och för att Kul­tur­sko­lan har sitt sto­ra Lu­ci­a­fi­ran­de i stads­hu­set den 13:e, så­ger Pa­trik Skog.

Den 11 de­cem­ber kom­mer det va­ra mu­sikupp­trä­dan­den och den 13:e fo­ku­se­rar på dans och te­a­ter.

– Det är ock­så möj­ligt att det kom­mer dy­ka upp över­rask­ning­ar, sä­ger Pa­trik Skog.

En ef­fekt av att kon­ser­ter­na flyt­tar ut i det of­fent­li­ga rum­met blir att fler kan få ta del av upp­trä­dan­den.

– Det är jät­te­ro­ligt att det in­te ba­ra blir för fa­mil­jer ut­an även för all­män­he­ten. Vi har ett kul­turupp­drag och en del av det är att vi ska sy­nas, sä­ger Pa­trik Skog.

Fö­re­ställ­ning­ar­na på­går i 45 mi­nu­ter var­je dag. Det är än­nu in­te helt klart var iK­fem det kom­mer ske.

KONSERT. I år kom­mer Kul­tur­sko­lan i Väl­ling­by hål­la si­na jul­kon­ser­ter i Kfem-hu­set i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.