Mil­jon­sats­ning sän­ker has­tig­he­ten i Väl­ling­by

Sänk­ta has­tig­he­ter och om­bygg­da över­gångs­stäl­len. Nu går sta­den vi­da­re med att för­bätt­ra sä­ker­he­ten i tra­fi­ken.

Vällingby Tidning - - Västerort -

40 och 30 är det nya 50. När sta­den nu ser över tra­fik­sä­ker­he­ten sänks has­tig­he­ten på en rad nya ga­tor runt om i stan. Kungs­hol­men, Spång­aTens­ta och de­lar av Hä­gersten var först ut i den ti­di­ga­re om­gång­en av has­tig­hets­för­änd­ring­ar. Nu har tu­ren kom­mit till Norr­malm, Häs­sel­by-Väl­ling­by, Skär­hol­men och Lil­je­hol­men.

”Hi­sto­risk sats­ning”

Nu har kom­mun­sty­rel­sen klub­bat ige­nom för­sla­get och på mån­dag vän­tas kom­mun­full­mäk­ti­ge gö­ra det­sam­ma.

I hand­ling­ar­na till kom­mun­sty­rel­sen skri­ver tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) att det är en ”hi­sto­risk sats­ning”.

”Ge­ne­rellt sänk­ta has­tig- he­ter och en ökad has­tig­het­s­ef­ter­lev­nad på sta­dens ga­tor är en för­ut­sätt­ning för att mins­ka an­ta­let dö­da och ska­da­de i tra­fi­ken. För att för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten och för­bätt­ra ef­ter­lev­na­den av skyl­tad has­tig­het be­hövs om­fat­tan­de in­ve­ste­ring­ar”, skri­ver han.

750 mil­jo­ner kro­nor

To­talt hand­lar det om 137 mil­jo­ner kro­nor som ska läg­gas för de nämn­da stads­de­lar­na. Be­lop­pet in­går i de 750 mil­jo­ner kro­nor som sta­den ska läg­ga på lik­nan­de sats­ning­ar till och med 2026. För Häs­sel­by-Väl­ling­by hand­lar det om 80 mil­jo­ner kro­nor.

För­u­tom ändrade has­tig­he­ter görs även vis­sa över­gångs­stäl­len säk­ra­re, bland an­nat ge­nom att hö­ja upp des­sa. En del kors­ning­ar byggs om i stör­re grad.

Pla­nen är att sät­ta igång näs­ta år, men det är ba­ra vis­sa ga­tor som ändras då, Sänk­ta has­tig­he­ter och en ökad has­tig­het­s­ef­ter­lev­nad på sta­dens ga­tor är en för­ut­sätt­ning för att mins­ka an­ta­let dö­da och ska­da­de i tra­fi­ken. någ­ra får vän­ta till näs­ta etapp.

En­ligt pla­nen ska ar­be­tet med de nya has­tig­he­ter­na i stads­de­lar­na va­ra klart inom ett till tre år.

ÄNDRAS. Sta­den ska gö­ra tra­fi­ken säk­ra­re ge­nom att bland an­nat sän­ka has­tig­he­ter­na på fle­ra ga­tor i fy­ra nya stads­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.