Far­li­ga träd ska fäl­las längs med Drott­ning­holms­vä­gen

Trä­den på sträc­kan Ulvsund­a­plan – Råck­sta­ron­del­len är en tra­fik­fa­ra. Nu ska sta­den fäl­la 83 av dem.

Vällingby Tidning - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Lön­nar­na längs med Bergs­lags­vä­gen och Drott­ning­holms­vä­gen ska fäl­las. An­led­ning­en sägs va­ra att de är dö­da el­ler har svå­ra ska­dor vil­ket i sin tur in­ne­bär tra­fik­fa­ra.

– Ja, trä­den kan ju fal­la om­kull el­ler fäl­la gre­nar på gång och cy­kel­ba­nan. Så då är det bätt­re att vi tar bort dem, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på Tra­fik­kon­to­ret.

To­talt kom­mer 83 träd att tas ner på sträc­kan. Men vägen blir in­te tom och kal för det. Stock­holm stad ska gi­vet­vis er­sät­ta de gam­la trä­den med nya fris­ka plan­tor.

– Var­je träd kom­mer er­sät­tas med ett nytt som plan­te­ras i plan­te­ras i nya växt­bäd­dar som fylls med en bland­ning av bi­o­kol och ma­ka­dam. Bi­o­ko­let hål­ler vat­ten, nä­ring och för­bätt­rar sy­resätt­ning­en av mar­ken vil­ket får trä­den att växa bätt­re, sä­ger han.

Fäll­ning­en av trä­den bör­ja­de nu un­der vec­ka 44 och kom­mer på­gå även un­der näs­ta år.

Un­der ti­den kom­mer ar­be­tet or­sa­ka vis­sa tra­fik­stör­ning­ar, bland an­nat kom­mer en kör­ba­na samt en gångoch cy­kel­ba­na be­hö­va stäng­as av un­der ti­den som fäll­nings­ar­be­te­na på­går.

TRÄDFÄLLNING.

83 lön­nar längs med Bergs­lags­vä­gen och Drott­ning­holms­vä­gen ska fäl­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.