Hur många kan kö­pa sig en bo­stads­rätt?

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Sa­git­ta

Apro­på det nya grön­blåa sty­rets be­sked om att ge hy­res­gäs­ter i yt­tersta­den öka­de möj­lig­he­ter att om­bil­da:

Du äger rät­ten att hy­ra en lä­gen­het av bo­stads­rätts­för­e­ning­en till en läg­re kost­nad än hy­res­rät­tens plus en in­sats på över en mil­jon och rän­ta.

Ett lån från en bank mås­te till. Al­la god­känns in­te.

Och hur många mil­jo­nä­rer finns det bland pen­sio­nä­rer etc?

Nya bor­gar­rå­det Den­nis We­din är 30 år gammal, var står han er­fa­ren­hets­mäs­sigt? År läggs till år, det ger er­fa­ren­het.

Där är det myc­ket kvar! Han skräm­mer de gam­la. Och hur är det tillå­tet att kö­pa hy­res­rät­ten ena da­gen för att säl­ja den and­ra da­gen med re­jält påslag?

Hur många säl­jer un­der sin lev­nad bo­sta­den? Yt­terst få. Ing­et un­der­håll el­ler bi­stånd in­går i bo­stads­rät­ten. Allt mås­te man stå för själv, in­te ens en en­kel propp i bad­ka­ret kan man skaf­fa fram. Stan­dar­den på lä­gen­he­ten sjun­ker i bo­stads­rät­ten, dä­re­mot in­te i hy­res­rät­ten.

De 37 000 kro­nor­na som dis­po­ne­ras i bo­stads­rät­ten be­ta­lar man själv. Vad är det man äger? In­te bo­sta­den. Dess­utom gyn­nar man svart ar­bets­kraft som man an­li­tar i bo­stads­rät­ten på grund av peng­a­brist.

Skilj mel­lan bo­stads­rätt och ägan­de­rätt – un­ge­fär­li­gen som att bo i eget hus.

Re­kom­men­da­tion till det nya bor­gar­rå­det. Se till att allt skräp, fim­par tas om hand, gär­na en kam­panj. Där finns sam­hälls­nyt­tan för de bo­en­de. In­te skräm­ma li­vet ur de sva­ga. Det hän­de för cir­ka fy­ra år se­dan och det ska in­te upp­re­pas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.