Nu är de nya mo­dul­hu­sen i Grims­ta in­vig­da

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

Fo­kus nu blir att hjäl­pa dem att sö­ka per­ma­nen­ta bo­stä­der.

Nu står mo­dul­hu­sen i Grims­ta kla­ra att ta emot ny­an­län­da barn­fa­mil­jer med up­pe­hålls­till­strånd. Fle­ra som idag bor i Råcksta sjuk­hem kom­mer flyt­ta in.

I ons­dags in­vig­des mo­dul­hu­sen med ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da barn­fa­mil­jer med up­pe­hålls­till­stånd. I vec­kan star­tar in­flytt­ning­en av barn­fa­mil­jer som ti­di­ga­re har bott i ge­nom­gångs­bo­stä­der i Råcksta sjuk­hem.

Från att man star­ta­de mark­ar­be­te­na till att mo­dul­hu­sen nu står kla­ra har det ta­git un­ge­fär fem må­na­der.

– Det här känns som en ex­a­mens­dag! I Råcksta sjuk­hem bor ju fa­mil­jer­na ba­ra i ett rum, det här är rik­ti­ga lä­gen­he­ter som är an­pas­sa­de för barn­fa­mil­jer, sä­ger An­na Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re av bo­stä­der för ny­an­län­da. Hon fort­sät­ter: – Nu är det ju vin­ter men till vå­ren blir det även en lek­plats ut­an­för och det ska sät­tas upp sta­ket så att bar­nen in­te kan springa rakt ut på cy­kel­ba­nan.

In­te per­ma­nen­ta bo­stä­der

Pre­cis som and­ra ge­nom­gångs­bo­stä­der får in­te hy­res­gäs­ter­na första­hands­kon­trakt ut­an de hyr bo­stä­der­na i and­ra hand av sta­den och kon­trak­ten för­längs en må­nad i ta­get. Tan­ken är att hy­res­gäs­ter­na så snabbt som möj­ligt ska hit­ta eg­na bo­en­den.

– Men lä­gen­he­ter­na är in­te per­ma­nen­ta bo­stä­der. Al­la som flyt­tar in här är re­dan in­skriv­na i sta­dens eta­ble­rings­pro­gram som bland an­nat in­ne­bär att lä­ra sig hur det fun­kar att va­ra hy­res­gäst och an­nan sam­hälls­väg­led­ning. Fo­kus nu blir att hjäl­pa dem att sö­ka per­ma­nen­ta bo­stä­der, sä­ger An­ders Kind­berg, vd för SHIS bo­stä­der.

Mo­dul­hu­sen är bygg­da med till­fäl­li­ga bygg­lov som gäl­ler i fem år. Sta­den kan an­sö­ka om för­läng­ning två gång­er vil­ket in­ne­bär att hu­sen kan stå där i max 15 år.

Två el­ler tre rum

To­talt flyt­tar 41 fa­mil­jer in i lä­gen­he­ter­na som består av två el­ler tre rum. Det finns en ge­men­sam tvätt­stu­ga och även ett barn­vagns­rum. Ja­ma Hir­si he­ter bo­vär­den i hu­set. Han har i två år job­bat som bo­värd i and­ra bo­stads­hus som SHIS äger.

– Jag kom­mer att hjäl­pa hy­res­gäs­ter­na med alt rom rör bo­en­det. Som att skri­va kon­trakt el­ler sva­ra på frå­gor, sä­ger han.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON, STEL­LA PAPAPANAGIOTOU

INVIGS. Bo Ar­kelsten (M), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, Ann Ar­kelsten, sty­rel­se­med­lem SHIS, Ka­dir Ka­sir­ga (S), vice ord­fö­ran­de Stock­holms­hem och An­ders Kind­berg, vd SHIS un­der in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.