Hur ti­digt får man bör­ja dric­ka jul­must?

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby - LOU­I­SE BORN­HALL Re­por­ter Pra­ta med mig! lou­i­se.born­hall @di­rekt­press.se

En dag sent i sep­tem­ber stod den där – go­dis­skå­len fylld av ju­leskum på köks­bor­det. Min mam­ma är en ju­leskums­fan­tast av rang, och själv­klart bör­ja­de hon kö­pa hem jul­must i sam­ma ve­va.

Som barn är det lätt att ha världs­bil­den att det ens för­äld­rar gör är det nor­ma­la. Men så här i vux­en ål­der har jag för­stått att mam­mas be­te­en­de in­te ses på med bli­da ögon av al­la.

För ett tag se­dan hjälp­te till ex­em­pel min kil­le till med att bä­ra mat­va­ror, däribland mam­mas ny­in­köp­ta jul­must. Han såg all­de­les choc­kad ut ef­teråt. – Jag har bu­rit på jul­must. I ok­to­ber! Att han skul­le kom­ma sig för att äta en lus­se­bul­le in­nan förs­ta ad­vent går in­te ens att fö­re­stäl­la sig, nå­got som minst sagt kroc­kar med hur jag är upp­växt. Där­för var det be­fri­an­de när jag nu i bör­jan av no­vem­ber var hem­ma hos en be­kant som bjöd på ny­bak­ta lus­se­bul­lar, så­na som dop­pas i smör och soc­ker.

– Jag bör­jar ba­ka dem så ti­digt att jag nu­me­ra kall­lar dem för no­vem­ber­bul­lar, sa min be­kan­ta glatt.

Sam­ti­digt be­rät­tar en kol­le­ga att hen­nes barn in­te fått kö­pa pep­par­ka­kor än, fast stap­lar av bur­kar re­dan stått upp­ra­da­de i vec­kor ute i mat­bu­ti­ker­na. Den en­da slut­sat­sen som går att dra ut­i­från det här är att frå­gan de­lar män­ni­skor.

Men läng­tan ef­ter jul ver­kar i al­la fall fin­nas där, åt­minsto­ne om vi ska tro en­kä­ten in­till. Och tur är väl det, för läng­re bak i tid­ning­en kan du lä­sa vår sto­ra jul­mark­nads­gui­de för Jär­fäl­la och Väs­te­rort! För va­re sig du bör­jat knap­ra pep­par­ka­kor och hin­ka jul­must än el­ler in­te, är det fak­tiskt in­te så him­la långt kvar nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.