I-70-mör­da­ren

INTERSTATE 70 ÄR IN­TE FARLIGARE ÄN NÅ­GON AN­NAN VÄG SOM STRÄC­KER SIG ÖVER PRÄRIEN I DEN AME­RI­KANS­KA MELLANVÄSTERN. MEN 1992 SLOG EN MÖR­DA­RE TILL LÄNGS MED MO­TOR­VÄ­GEN UN­DER 30 DA­GAR AV TER­ROR.

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

30 da­gar av ter­ror på mo­tor­vä­gen.

Lju­det av ett pi­stol­skott.

Tim Hick­man, äga­re till vi­de­o­bu­ti­ken i Ray­town i Mis­sou­ri, la­de un­dan det han ha­de i hän­der­na och lyss­na­de. Den höga smäl­len kom från grann­bu­ti­ken. Den bro­ki­ga af­fä­ren var det se­nas­te till­skot­tet i köp­cent­ret i Wood­son Vil­lage och de sex kvin­nor­na som äg­de bu­ti­ken ha­de sla­git upp dör­rar­na ba­ra en må­nad ti­di­ga­re. Det var en al­ter­na­tiv bu­tik med en här­lig bland­ning av eko­lo­gisk mat, ör­ter, vi­ta­min­till­skott, vat­ten­fil­ter, smyc­ken och myc­ket an­nat. Det var vis­ser­li­gen gans­ka ly­hört mel­lan bu­ti­ker­na men den här smäl­len var än­då an­märk­nings­värt högljudd. Han för­stod på nå­got sätt vad det var han ha­de hört men blev än­då stå­en­de där, lam­sla­gen. Han stod per­plex kvar och lyss­na­de ef­ter fler ljud som kun­de be­kräf­ta hans te­o­ri. Kanske ett bråk, nå­gon som skrek och slogs el­ler i värs­ta fall – fler skott.

Det var oro­väc­kan­de tyst. De här se­kun­der­na skul­le av­gö­ra res­ten av hans liv. Han kän­de att det ba­ra fanns en en­da sak han kun­de gö­ra. Allt an­nat skul­le kun­na kos­ta ho­nom li­vet.

Hick­man vän­ta­de någ­ra mi­nu­ter till in­nan han öpp­na­de dör­ren till bu­ti­ken och såg att en vit man med röd­brunt hår skyn­da­de sig ut från grann­bu­ti­ken i hör­net av köp­cent­ret. Man­nen gick obe­kym­rat vi­da­re de fem sista me­ter­na till ut­gång­en. När han kom till hör­net kor­sa­de han ga­tan vid East 63rd Stre­et och Wood­son Avenue in­nan han för­svann utom syn­håll.

Hick­man kän­de igen ho­nom. Det var sam­ma man han ha­de fått ögon­kon­takt med när han gick för­bi bu­ti­ken för ba­ra en kvart se­dan. Han ha­de på sig en grå fisk­bens- el­ler tweed­mönst­rad jac­ka som såg all­de­les för tjock ut för en varm dag som den­na.

Hick­man hit­ta­de Sa­rah Bles­sing i bu­ti­kens bak­re rum, lig­gan­de på mage. Den 37-åri­ga två­bar­na­mam­man ha­de bli­vit skju­ten i bak­hu­vu­det. Det såg ut som en ren av­rätt­ning. Blo­det rann sak­ta ned längs det ax­el­långa bru­na hå­ret och bil­da­de en stor pöl på gol­vet. Polisen i Ray­town kom strax ef­ter att Hick­man

ring­de för att rap­por­te­ra brot­tet. De hit­ta­de en pa­tron­hyl­sa, ka­li­ber .22 som de tek­nis­ka ex­per­ter­na se­na­re skul­le kom­ma att kopp­la ihop med fem and­ra mord i bu­ti­ker och shop­ping­cen­ter de se­nas­te 30 da­gar­na i In­di­a­na, Kan­sas och Mis­sou­ri. Mör­da­ren be­skrevs av vitt­nen som en vit man mel­lan 20 och 30 år. Han var runt 1,70 lång med nor­mal kropps­bygg­nad. FBI sat­te igång en landsom­fat­tan­de jakt på mör­da­ren.

I dag, 23 år se­na­re, har polisen fort­fa­ran­de in­te kom­mit när­ma­re ett gri­pan­de av den mys­tis­ka man­nen som bör­ja­de kal­las I-70-mör­da­ren någ­ra da­gar ef­ter den 7:e maj 1992 då Bles­sing blev mör­dad. Det här nam­net var ba­ra del­vis kor­rekt. Fy­ra av de dö­da blev myc­ket rik­tigt mör­da­de i när­he­ten av Interstate 70 men två and­ra hit­ta­des i en brud­klän­nings­bu­tik i Wichita, Kan­sas som låg när­ma­re I-35.

Re­sul­ta­ten från de tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na, mör­da­rens val av bu­ti­ker, fy­sis­ka lik­he­ter mel­lan offren, sät­tet han sköt dem på samt sig­na­le­ment från vitt­nen – allt det­ta gjor­de det en­kelt för polisen att kopp­la ihop mor­den. Men en sak som de in­te kun­de bli klo­ka på var gär­nings­man­nens mo­tiv då han ba­ra stal de­lar av in­ne­hål­let i kas­sa­ap­pa­ra­ter­na.

INDIANAPOLIS (8 :E APRIL)

Strax in­nan kloc­kan 13:00 ki­ka­de äga­ren av en färg­han­del på 7324 Pend­le­ton Pi­ke ut ge­nom fönst­ret mot ga­tan och såg en främ­man­de per­son kom­ma gå­en­de mot bu­ti­ken från väg I-465. Vägen låg någ­ra hund­ra me­ter åt ös­ter och fem kilo­me­ter norr om I-70. Främ­ling­en ha­de på sig en grön jac­ka och bar på en cy­lin­der­for­mad, runt en me­ter lång väs­ka. In­nan han kom till färg­han­deln gick han tre varv runt bygg­na­den in­nan han tog sig till en ned­lagd re­stau­rang i lo­ka­len in­till. Han såg ut som en lif­ta­re el­ler en va­ga­bond. Bu­tiks­in­ne­ha­va­ren fick en kund och be­höv­de kon­cen­tre­ra sig på an­nat. Men när han tit­ta­de ut ge­nom en si­do­dörr kloc­kan 14:00 var man­nen för­svun­nen. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re fick han se per­so­nen gå tillbaka mot I-465 som går runt he­la Indianapolis. Han för­sök­te där lif­ta i när­he­ten av på­far­ten till vägen som gick sö­derut mot I-70. Den sma­la, mörk­hå­ri­ga ex­pe­di­ten Ro­bin Ful­dau­er jobbade en­sam i en sko­af­fär i när­he­ten. Nå­gon gång ef­ter 13:30 för­sök­te bu­tiksked­jans di­strikts­chef ringa bu­ti­ken där hon jobbade men fick ing­et svar. Det var in­te likt hen­ne. Hon ha­de job­bat i bu­ti­ken i tio må­na­der och sågs som en på­lit­lig och an­svars­full med­ar­be­ta­re. Han rin­de om och om igen i un­ge­fär en halv­tim­mes tid ut­an re­sul­tat.

Ro­bin hit­ta­des se­na­re med två skott i bak­hu­vu­det, lig­gan­des på mage i ett bak­re rum i bu­ti­ken. Två tom­ma hyl­sor med ka­li­ber .22 hit­ta­des i när­he­ten och det sak­na­des en del peng­ar i kas­saa­pa­ra­ten.

WICHITA (11:E APRIL)

Tre da­gar se­na­re runt 110 mil där­i­från gick Ro­bin Ful­dau­ers mör­da­re mot ett li­tet L-for­mat shop­ping­cen­ter längst med East Kel­logg Dri­ve North, ba­ra någ­ra få kilo­me­ter från Interstate 35. Runt 18:00 tog han sik­te mot en bu­tik som hyr­de ut brud­klän­ning­ar och smo­king­ar. Där in­ne såg han två sma­la, mörk­hå­ri­ga kvin­nor. Det var släckt i bu­ti­ken och en av kvin­nor­na ha­de låst dör­ren och vänt på Öp­pet/stängt-skyl­ten.

Bu­tiks­in­ne­ha­va­ren Pa­tri­cia Ma­gers och hen­nes ex­pe­dit Pa­tri­cia ”Trish” Smith skul­le pre­cis stänga för kväl­len. För en stund se­dan ha­de en man­lig kund ringt till bu­ti­ken och sagt att han skul­le kom­ma in och kö­pa en gör­del någ­ra mi­nu­ter ef­ter stäng­nings­dags.när tju­go­å­ri­ga Trish Smith såg att en man drog

i dör­ren och knac­ka­de på fönst­ret räknade hon med att det var kun­den som ha­de ringt i för­väg som vil­le kom­ma in.

Så fort hon öpp­na­de dör­ren stack den kort­väx­ta, vi­ta man­nen med det sand­fär­ga­de hå­ret fram en pi­stol och tving­a­de hen­ne och kol­le­gan in i bu­ti­kens bak­re rum där han fick dem att läg­ga sig på mage. När de låg ner det sköt han bå­da kvin­nor­na i hu­vu­det. Den 32-åri­ga Ma­gers sköts två gång­er och dog ome­del­bart. Smith var all­var­ligt ska­dad med ett skott i nac­ken. Pre­cis som för­ut ha­de gär­nings­man­nen in­te ve­lat se si­na of­fer i ögo­nen när han tog de­ras liv.

Un­ge­fär kvart över sex stod kun­den som var på jakt ef­ter en gör­del ut­an­för bu­ti­ken. Han såg att lju­set var släckt och att lo­ka­len var tom. Men ef­tersom han ha­de ringt i för­väg gick han än­då in ge­nom den olåsta dör­ren och ro­pa­de på per­so­na­len. Någ­ra se­kun­der se­na­re såg han rätt in i myn­ning­en på ett ”Uzi-lik­nan­de” ma­sking­e­vär med ett kort, böjt ma­ga­sin.

Mör­da­ren, som var klädd i en ljus­brun jac­ka den här gång­en, för­sök­te att få ho­nom att gå in i det bak­re rum­met. ”Jag har dem här in­ne, jag har bun­dit dem”, ska I-70-mör­da­ren ha sagt till man­nen. ”Jag mås­te ba­ra få in dig där så att jag kan ta mig här­i­från”.

Men kun­den för­stod vad som höll på att hän­da så han gick sak­ta mot dör­ren och sa att han in­te ha­de sett nå­got och att han in­te ha­de nå­got med sa­ken att gö­ra. De brå­ka­de om sa­ken och till sist bad gär­nings­man­nen ho­nom att gå och ald­rig näm­na det som hänt för nå­gon. Kun­den höll sitt löf­te i en tim­me ef­ter mö­tet med mör­da­ren.

Runt halv åt­ta på kväl­len sväng­de en av Wichita-po­li­sens patrull­bi­lar in på den tom­ma par­ke­rings­plat­sen och stan­na­de ut­an­för brud­klän­nings­bu­ti­ken. Kun­den ha­de trots allt valt att ringa polisen. Hu­vud­in­gång­en var öp­pen och nyc­keln satt i lå­set. Polisen gick in och hit­ta­de kvin­nor­na i det bak­re rum­met. Då ha­de det sam­lats så myc­ket blod på gol­vet att polisen trod­de att de bli­vit kniv­stuck­na. Ba­ra en li­ten sum­ma peng­ar sak­na­des från kassan.

TERRE HAU­TE (27:E APRIL)

Michael ”Mick” Mc­cown, en fö­re det­ta mu­si­ker som ha­de spe­lat bas i fle­ra band på åt­ti­ot­ta­let, drev sin mam­mas ke­ra­mik­bu­tik i ett shop­ping­cen­ter nä­ra South 3rd Sre­et. Det­ta var mind­re än en kilo­me­ter sö­der om I-70. Han ha­de ör­ring­ar och långt flä­tat hår. Nå­gon gång ef­ter 14:00 var den kor­ta 40-åring­en upp­ta­gen med att sät­ta pri­ser på nya va­ror då gär­nings­man­nen plöts­ligt kom in. Av en el­ler an­nan an­led­ning res­te han in­te ome­del­bart på sig. Han ha­de ryg­gen mot kun­den och skul­le pre­cis ploc­ka fram ett li­tet, vitt ke­ra­mik­hus från en av de ne­ders­ta hyl­lor­na.

Vap­nets mynning var ba­ra tio cen­ti­me­ter från hans hu­vud när skot­tet av­los­sa­des. Mör­da­ren tog Mc­cowns plån­bok och fem­tio dol­lar från kassan. Det fanns inga vitt­nen.

Ke­ra­mik­hu­set hit­ta­des se­na­re på gol­vet ba­ra någ­ra de­ci­me­ter från Mc­cown, helt oska­dat.

ST CHAR­LES (3:E MAJ)

Nan­cy Kitz­mil­ler skul­le egent­li­gen in­te job­ba på mord­da­gen. Hon vi­ka­ri­e­ra­de för en an­nan an­ställd som vil­le ha le­digt. Kitz­mil­ler tyck­te om job­bet på Boot Vil­lage, som sål­de skor och klä­der i wes­tern­stil i Bo­gey Hills Pla­za. 24-åring­en skul­le snart gå mot bätt­re och stör­re sam­man­hang. Hon ha­de pre­cis gjort klart si­na stu­di­er i geografi vid Okla­ho­ma Sta­te Uni­ver­si­ty och skul­le två vec­kor se­na­re bör­ja som kart­teck­na­re vid för­sva­rets kart­tjänst.

Den här dagen öpp­na­de den sma­la, mörk­hå­ri­ga kvin­nan bu­ti­ken kloc­kan tolv på för­mid­da­gen. Två och en halv tim­me se­na­re hit­ta­de en kund hen­nes lik på ett kon­tor längst in i bu­ti­ken. Hon ha­de skju­tits i hu­vu­det. Ett li­tet be­lopp sak­na­des i kassan. Mör­da­ren be­höv­de in­te gå långt för att kom­ma un­dan. I-70 gick ba­ra 300 me­ter där­i­från.

TRISH SMITH VAR ALL­VAR­LIGT SKA­DAD. PRE­CIS SOM TI­DI­GA­RE HA­DE IN­TE GÄR­NINGS­MAN­NEN VE­LAT SE DEM I ÖGO­NEN NÄR HAN TOG LI­VET AV DEM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.