DE HU­VUD­MISS­TÄNK­TA

Världens Största Brottsmysterier - - Den Svarta Dalian -

Ut­red­ning­en av mor­det på Eli­za­beth Short var den störs­ta som Los Ang­e­les-polisen (LAPD) ha­de ge­nom­fört se­dan mor­det på den tolv år gam­la Ma­ri­on Par­ker tju­go år ti­di­ga­re. Det var in­te helt över­ras­kan­de att så många ut­pe­ka­des som skyl­di­ga, och än idag kom­mer ama­tör­de­tek­ti­ver med nya te­o­ri­er om vem som stod bakom då­det.

LAPD ha­de un­ge­fär 25 namn på sin lis­ta över miss­tänk­ta. Till och med den kän­de gangs­tern Bug­sy Si­e­gel blev miss­tänk­lig­gjord. Dess­utom tog 60 and­ra per­so­ner på sig mor­det.

Den om­sorgs­ful­la han­te­ring­en av Eli­za­beth Shorts kropp kas­ta­de miss­tan­kar­na mot fle­ra lä­ka­re. Ett av nam­nen som länge be­fann sig på lis­tan var dr Ge­or­ge Ho­del, spe­ci­a­list på sex­u­ellt över­för­ba­ra sjuk­do­mar. Han un­der­sök­tes av polisen år 1949 ef­ter att hans ton­års­dot­ter an­kla­gat ho­nom för sex­u­el­la övergrepp. Han hölls un­der upp­sikt un­der en må­nad år 1950, och ha­de un­der den här ti­den ut­brustit: ”Om jag dö­da­de Svar­ta Da­li­an kan de in­te be­vi­sa det nu”. Han an­tyd­de ock­så att han ha­de nå­got med sin ti­di­ga­re sek­re­te­ra­res död att gö­ra.

Även om Ho­del ald­rig blev an­hål­len för Svar­ta Da­li­a­mor­det häv­da­de hans son, som ti­di­ga­re ar­be­tat på LAPD, i en bok år 1991 att hans far ha­de dö­dat bå­de Eli­za­beth Short och fle­ra and­ra kvin­nor. Hans te­o­ri­er är dock myc­ket omdis­ku­te­ra­de. En an­nan som drog in fa­mil­jen i ut­red­ning­en var Ja­nice Knowl­ton. Hon påstod att hon ha­de sett sin pap­pa Ge­or­ge Knowl­ton dö­da Eli­za­beth Short. Pro­ble­met med Ja­ni­ces vitt­nes­mål var att hon ha­de ”sett” hän­del­sen un­der en te­ra­pi­ses­sion där må­let var att häm­ta fram ”bort­träng­da min­nen”. Stac­kars Ge­or­ge Knowl­ton kun­de in­te gö­ra myc­ket för att för­sva­ra sig, då han dog år 1962.

Polisen un­der­sök­te sa­ken men hit­ta­de ingen­ting som kun­de styr­ka Ja­ni­ces min­nes­bil­der. Trots det skrev Ja­nice Knowl­ton boken Dad­dy Was The Black Dahlia Kil­ler, där hon an­kla­ga­de fa­dern för mor­det. Ja­nice dog år 2005 av en överdos.

Natt­klubb­sä­ga­ren Mark Hansen var ett mer tro­ligt namn i ut­red­ning­en. Hans adress­bok skic­ka­des till pressen kort ef­ter mor­det på Eli­za­beth Short, då den hit­ta­des bland off­rets sa­ker. Polisen miss­tänk­te att Hansen vil­le ha sex med Eli­za­beth men att hon ha­de av­vi­sat ho­nom. Han gav kon­se­kvent mot­stri­di­ga upp­gif­ter till polisen. Trots det öpp­na­de ald­rig polisen nå­got fall mot ho­nom, och han dog år 1962.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.