DALIA-SHOWEN

Världens Största Brottsmysterier - - Den Svarta Dalian -

Mor­det på Eli­za­beth Short blev känt som ”Dalia-showen” på grund av fal­lets be­röm­mel­se, dess sär­skilt hems­ka ut­fö­ran­de och all den fals­ka in­for­ma­tion som spreds ef­ter mor­det. Två må­na­der ef­ter mor­det vi­sa­de det sig att allt från små­kri­mi­nel­la till fyl­le­ris­ter an­vän­de sig av då­det för att ho­ta si­na of­fer. Fle­ra våld­täktsof­fer be­rät­ta­de att de­ras gär­nings­män sagt att de ”skul­le få sam­ma be­hand­ling som Black Dahlia om de gjor­de mot­stånd”.

Fyl­le­ris­ter som skul­le släng­as in i iso­le­ring på Lin­coln Heights för­sök­te slip­pa ge­nom att häv­da att de var med­skyl­di­ga till mor­det på Svar­ta Da­li­an el­ler åt­minsto­ne va­rit vitt­ne till då­det. Även folk med sto­ra lån som låg ef­ter med be­tal­ning­en angavs till polisen som miss­tänk­ta mör­da­re. Allt för att bli av med dem som in­te be­ta­la­de.

Vid ett till­fäl­le blev en ”hem­makär fö­re­tags­chef” an­kla­gad för mor­det på en gla­mo­rös blon­din som ha­de för­sökt ut­pres­sa ho­nom un­der ett år. Men an­kla­gel­sen mot ho­nom kom först när det blev tyd­ligt att han över­hu­vud­ta­get in­te var in­tres­se­rad av hen­ne och hon in­te skul­le få en en­da cent av ho­nom.

De många fals­ka er­kän­nan­de­na re­sul­te­ra­de i än­nu fler tid­nings­ru­bri­ker och gav polisen mer att gö­ra. Det vi­sa­de sig snart att många av dem som kom med tips och ”hjälp” till polisen in­te vil­le hjäl­pa till ut­an ba­ra var ute ef­ter att häv­da sig el­ler sa­bo­te­ra. Se­dan var det de som fak­tiskt vil­le hjäl­pa till men som ba­ra gjor­de det he­la vär­re. Till ex­em­pel den äld­re da­men som gick många kilo­me­ter till po­lis­sta­tio­nen för att be­rät­ta att mör­da­ren skul­le hit­tas in­om en vec­ka. Det­ta om off­ret be­grav­des med ett ägg i han­den, ”Ala­ba­ma sty­le”.

En an­nan ama­tör­de­tek­tiv sat­sa­de istäl­let på en 100 år gam­mal me­tod för att hit­ta gär­nings­man­nen. Han vil­le att polisen skul­le ge ho­nom Eli­za­beth Shorts hög­ra öga så att han kun­de fo­to­gra­fe­ra det Eli­za­beth Short såg i döds­ö­gon­blic­ket. Han trod­de att bil­den på mör­da­ren fanns ”fast­bränd på hen­nes nät­hin­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.