EPI­LOG

DÄR­FÖR ÄR IN­TE PE­TER SUTC­LIF­FE HU­VUD­MISS­TÄNKT.

Världens Största Brottsmysterier - - Bunnyn Och Skolflickan -

När det in­te finns någ­ra miss­tänk­ta kan Chris Clarks på­stå­en­den om att Yorkshi­re Rip­per stod bakom mor­den på Eve Stratford, Lynne Weedon och Lyn­da Far­row (till­sam­mans med en rad and­ra olös­ta mord) va­ra en loc­kan­de te­o­ri. Spe­ci­ellt med tan­ke på var han be­fann sig när brot­ten be­gicks och att vitt­nen ska ha sett en man som lik­na­de Sutc­lif­fe.

En en­kel Dna-ana­lays av de oli­ka brot­ten och kopp­ling­en till Sutc­lif­fe kan en gång för al­la vi­sa på om Sutc­lif­fe (som sit­ter i fäng­el­se) är skyl­dig. Men vid det här la­get kan en så­dan ut­red­ning bli myc­ket svår att ge­nom­fö­ra.

Sutc­lif­fe är näm­li­gen en så kal­lad non­secre­tor, vil­ket be­ty­der att in­te går att av­gö­ra blod­ty­pen i sa­liv el­ler sper­ma. Polisen har än så länge ba­ra mun­prov och hår i si­na na­tio­nel­la da­ta­ba­ser och där­för skul­le man be­hö­va häm­ta ett nytt blod­prov från Sutc­lif­fe för att hit­ta en kopp­ling till offren. Då krävs det ett sär­skilt dom­stols­be­slut.

”Jag me­nar att de mås­te ha till­räck­li­ga pri­me fa­cie(första­hands) be­vis och till­räck­li­ga fak­tis­ka be­vis för att kny­ta Sutc­lif­fe till fal­len som miss­tänkt. Se­dan kan man ta pro­ces­sen där­i­från”, sä­ger Chris Clark som skrev boken om Yorkshi­re Rip­per.

Men som Clark av­slö­jar ha­de polisen i väst­ra Yorkshi­re ut­an att va­ra med­vet­na om det ta­git in Sutc­lif­fe till för­hör minst nio gång­er un­der hans mång­å­ri­ga mord­kar­riär. De ha­de dess­utom släppt ho­nom var­je gång ut­an fler frå­gor. Fri att be­gå nya brott.

Ef­ter Sutc­lif­fes dom led­de den as­si­ste­ran­de po­lis­che­fen i West Yorkshi­re en in­tern un­der­sök­ning för att kom­ma un­der­fund med even­tu­el­la fel­ak­tig­he­ter un­der ut­red­ning­en av Yorkshi­re Rip­per.

Dess­utom ge­nom­för­des det yt­ter­li­ga­re en se­pa­rat ut­red­ning av Law­rence By­ford där man gick ige­nom po­lis­di­strik­tets ar­be­te och var­för det ha­de ta­git så lång tid att gri­pa Sutc­lif­fe. Men pre­cis som Clark vi­sar i sin bok of­fent­lig­gjor­des ald­rig rap­por­ter­na.

Slut­sat­sen av By­ford-rap­por­ten var att Pe­ter Sutc­lif­fe an­tag­li­gen stod bakom ett fler­tal lik­nan­de an­grepp på kvin­nor mel­lan 1969 och 1980 i and­ra de­lar av lan­det. Där­för är det tro­ligt att Stratford, Weedon och Far­row var någ­ra av The Yorkshi­re Rip­pers många of­fer.

Ef­tersom de här fyn­den ald­rig fick sär­skilt myc­ket upp­märk­sam­het kun­de Sutc­lif­fe kom­ma un­dan åtal på fle­ra punk­ter och många olös­ta mord är idag helt glöm­da. Clark häv­dar att man för­sö­ker göm­ma un­dan den här in­for­ma­tio­nen för att däm­pa kri­ti­ken mot West Yorkshi­re­po­li­sen. Det här hjäl­per na­tur­ligt­vis in­te de an­hö­ri­ga till Stratford, Weedon och Far­row el­ler dem som stod nä­ra de and­ra miss­tänk­ta Rip­per-offren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.