DE DÖ­DA I AN­NE­CY

VAD DET VAR SOM LED­DE TILL DE KALL­BLO­DI­GA MOR­DEN PÅ EN FA­MILJ OCH EN CY­KLIST ÄR FORT­FA­RAN­DE ETT MYSTE­RI­UM.

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På Colonial Parkway -

och hust­ru i evig vi­la un­der den pit­to­res­ka frans­ka him­len. De har till­sam­mans med Su­hai­la al-allaf, Iq­bals mam­ma, dö­dats med fle­ra skott. De två kvin­nor­na sit­ter i bak­sä­tet på bi­len. Saad sit­ter där fram­me. Det he­la är en gå­ta. Saad och Iq­bal föd­des i Irak men var brit­tis­ka med­bor­ga­re. Fru al-allaf har svenskt pass. Sce­nen på den char­mi­ga frans­ka lands­vä­gen är ett myste­ri­um som sträc­ker sig över fle­ra kon­ti­nen­ter. Det kom­mer se­na­re fram att cy­klis­ten som ock­så blev skju­ten var fransk med­bor­ga­re.

Fal­let är märk­ligt. Ef­ter brotts­plats­ut­red­ning­en blir det klart att he­la 25 skott av­los­sa­des. Var och en av de dö­da i bi­len har skju­tits ett fler­tal gång­er. Cy­klis­ten fick sju ku­lor i sig. Trots allt det­ta har den fö­re det­ta mi­li­tä­ren Brett Mar­tin in­te hört någon­ting av det som hänt. Det en­da han såg var en bil och en cy­kel som kör­de en bit fram­för ho­nom.

Brotts­plats­ut­red­ning­en

Polisen kom­mer till platsen. ” At­ten­tion! Il y'a une pe­ti­te fil­le, la qui se cache! ”Va? Det är en li­ten flicka här som göm­mer sig!” Ef­ter he­la åt­ta tim­mar på brotts­plat­sen får polisen plöts­ligt syn på en ex­tra pas­sa­ge­ra­re i bi­len. Hon har gömt sig bakom sin mam­mas ben. Det är al-hil­lis yngs­ta dot­ter.

Hen­nes över­lev­nads­in­stinkt ha­de ta­git över och hon satt helt stil­la me­dan res­ten av hen­nes fa­milj mör­da­des. Nu kun­de flic­kan änt­li­gen räd­das från sin plåt­grav. Rätts­me­di­cins­ka ex­per­ter stäng­er av om­rå­det. Res­ter av ku­lor och krut hit­tas på brotts­plat­sen och tek­ni­ker­na mär­ker upp si­na fynd. Po­li­sens foto skild­rar det otro­li­ga som skett i det frid­ful­la landskapet: ett mass­mord. Om ba­ra trä­den kun­de ta­la.

När av­spärr­ning­ar­na togs ner syn­tes fort­fa­ran­de mär­ken på vägen. Broms­spår och rätts­tek­ni­ker­nas krit­mär­ken. Tec­ken på ett språk som al­la kan för­stå.

Ny­he­ten sprids över värl­den. Det upp­står en hel del för­vir­ring, och mot­stri­di­ga upp­gif­ter flo­re­rar. Jour­na­lis­ter som in­te fick si­na ”fakta” från in­sat­ta i fal­let får mot­hugg. Det rap­por­te­ras ock­så om de frans­ka myn­dig­he­ter­nas ir­ri­ta­tion över den brit­tis­ka in­bland­ning­en i fal­let. Vems ju­ris­dik­tion som fak­tiskt gäl­ler är fort­fa­ran­de omdis­ku­te­rat. Dess­utom läm­na­de den skyl­di­ge inga spår ef­ter sig. Gär­nings­per­so­nen ver­kar ha för­svun­nit i tom­ma in­tet.

Fal­let präg­la­des av hem­lig­he­ter och ryk­ten. Det var in­te ens helt klart vem som egent­li­gen var det till­tänk­ta off­ret och vil­ka mo­tiv som låg bakom. Det är trots allt stor skill­nad på en se­mester­fi­ran­de ut­ländsk fa­milj och en cy­klist. Trots det okla­ra sam­ban­det finns det en kopp­ling. Stats­hem­lig­he­ter kan fin­nas på de mest pit­to­res­ka av rast­plat­ser och de bå­da dö­da män­nen (på cy­keln och i bi­len) ha­de bå­da band till kärn­krafts­in­du­strin. En Ta­ser-pi­stol hit­ta­des vid en genomsökning av al-hil­lis hem i den lug­na första­den Surrey i Eng­land. Man hit­ta­de dess­utom nå­got som klas­si­fi­ce­ra­des som ”ofar­ligt ma­te­ri­al” som trots be­skriv­ning­en än­då kräv­de in­sat­ser från des­ar­me­rings­per­so­nal.

Un­der den här ti­den dy­ker det upp en an­nan typ av ex­plo­si­va be­vis i Schweiz. Al-hil­li ha­de fö­re sin död be­sökt den schwei­zis­ka na­tio­nal­ban­ken. Strax där­ef­ter blev ett kon­to på ban­ken (som vi­sa­de sig till­hö­ra hans dö­da far) fryst. Ett do­ku­ment vi­sar att kon­tot ha­de kopp­ling­ar till ing­en mind­re än dik­ta­torn Sad­dam Hus­se­in. Nå­got som tycks ty­da på att spå­ren led­de tillbaka till al-hil­lis ar­be­te i kärn­krafts­in­du­strin i Irak. Men är det re­le­vant? Kanske rör­de det sig om ett lönn­mord? El­ler ar­be­ta­de polisen med va­ga miss­tan­kar och ryk­ten på jakt ef­ter ett stör­re brotts­nät­verk när san­ning­en i själ­va ver­ket är be­tyd­ligt mind­re kom­pli­ce­rad?

Ibland kan brott va­ra helt oför­klar­li­ga. In­for­ma­tion från polisen som ska ha läckts till pressen an­ty­der att mör­da­ren

helt en­kelt var en sjuk och oba­lan­se­rad per­son som be­stäm­de sig för att dö­da för dö­dan­dets skull. Vapnet han an­vän­de ver­ka­de in­te di­rekt ha nå­gon sym­bo­lisk be­ty­del­se då brot­tet be­gicks med en Lu­ger P06, en halv­au­to­ma­tisk pi­stol från mel­lan­k­rigs­ti­den. Ett va­pen som an­tag­li­gen har an­vänts till bå­de det ena och det and­ra un­der åren. Men vap­nets ål­der gör det fak­tiskt myc­ket pas­san­de till den här ty­pen av jobb. Det är mer san­no­likt att den som stod bakom de här hems­ka brot­ten såg sig själv som en sorts ”konst­när”, sna­ra­re än en lejd mör­da­re. Ryk­te­na spred sig helt okon­trol­le­rat i An­ne­cy-fal­let. Men det he­la ha­de näs­tan kun­nat gå helt obe­märkt för­bi på grund av att det fanns så li­te till­gäng­lig in­for­ma­tion om vad som skett. Om det in­te ha­de va­rit för all­män­he­tens in­tres­se kring tra­ge­din, vill sä­ga.

De miss­tänk­ta

Upp­fin­nings­ri­ke­do­men i lö­sa ryk­ten över­träf­fas of­ta av den bru­ta­la verk­lig­he­ten. Psy­ko­pa­tisk mör­da­re – qu'est-ce que c'est? Vad är det? Vi har gång på gång sett att de psy­ko­pa­tis­ka monst­ren finns mitt ibland oss. De ser ut som vi. Vi häl­sar på dem på ga­tan och nic­kar el­ler vin­kar när vi går för­bi varand­ra. Ut­an att ha nå­gon aning om de­ras tan­kar, fram­tid och bak­grund. Vem kan vi egent­li­gen li­ta på? En po­lis?

I feb­ru­a­ri 2014 blev en lo­kal fö­re det­ta po­lis in­tres­sant i ut­red­ning­en då man hit­ta­de en hjälm som lik­nan­de hans nä­ra brotts­plat­sen. Hu­set un­der­sök­tes och man hit­ta­de fle­ra va­pen. Polisen ha­de bli­vit av­ske­dad fö­re mor­den. Spå­ret kall­na­de och det blev ald­rig klart om man­nen ha­de nå­gon kopp­ling till brot­tet el­ler in­te.

Den mys­tis­ka mör­da­ren kan även ha följt si­na of­fer i gra­ven. Be­vi­sen (sam­ma som an­vän­des mot polisen) pe­ka­de plöts­ligt mot en lo­kal mör­da­re. En som kän­de till varen­da kur­va på vägen runt in­sjön och som lätt kun­de åter­upp­ta sitt van­li­ga liv ef­ter brot­tet. Den här te­o­rin knöt Pa­trice Me­ne­gal­do till brot­tet. Han ha­de en bak­grund in­om främ­lings­le­gi­o­nen och be­gick själv­mord kort ef­ter mor­den. En­ligt ho­nom själv för att han in­te läng­re or­ka­de be­trak­tas som miss­tänkt.

Om man bort­ser från al­la de in­ter­na­tio­nel­la in­tri­ger­na och and­ra ut­om­stå­en­de per­so­ner av in­tres­se är det of­tast be­kan­ta el­ler till och med fa­mil­je­med­lem­mar som vi­sar sig var gär­nings­män i mord­fall. I det här fal­let skul­le det vi­sa sig att al-hil­lis bror Zaid brå­ka­de med bro­dern om sin dö­da pap­pas tes­ta­ment. Han ska en­ligt vis­sa upp­gif­ter ha änd­rat i tes­ta­men­tet. Zaid blev na­tur­ligt­vis för­hörd och ut­redd. Han fö­reslog själv att han skul­le ta ett lögn­de­tek­tor­test men som al­la kri­mi­nal­in­tres­se­ra­de vet är de tes­ten gans­ka opå­lit­li­ga. De mä­ter så­dant som blod­tryck och mus­kel­rö­rel­ser och för­ut­sät­ter att den skyl­di­ga får fy­sis­ka re­ak­tio­ner när den för­hörs om si­na miss­tänk­ta hand­ling­ar. Men en per­son som kla­rar att dö­da med ett le­en­de på läp­par­na re­a­ge­rar in­te på så­da­na tes­ter. Zaid al-hil­li häk­ta­des men släpp­tes se­dan ut­an att bli åta­lad 2014.

Den lil­la flic­kan som ving­la­de fram på vägen ha­de bli­vit sla­gen och skju­ten med pi­stol. Hon sat­tes i me­di­cinsk ko­ma och res­te ef­ter till­frisk­nan­det tillbaka till Eng­land. Det en­da hon minns av det he­la är en ”läs­kig man”. Hon kom­mer in­te ihåg någon­ting av den trau­ma­ti­se­ran­de hän­del­sen.

De oli­ka led­trå­dar­na i ut­red­ning­en häng­er lö­sa. Fo­to­gra­fi­er av da­len och rast­plat­sen på­min­ner om det hems­ka som skett. Av och till lig­ger det blom­mor på platsen. Tu­ris­ter stan­nar till och ve­var ner bil­ru­tor­na. Många nju­ter av ut­sik­ten ut­an att ve­ta om att det skett en mas­sa­ker just här. För dem är det­ta en vac­ker fristad bland de ma­je­stä­tis­ka fjäl­len. De vet ing­et om rast­plat­sens blo­di­ga historia.

SAINT-JORIOZ SAAD AL-HIL­LI IQ­BAL AL-HIL­LI Saads fru och bar­nens mam­ma hit­ta­des död i bak­sä­tet med an­sik­tet vänt nedåt. ZEENA AL-HIL­LI Det yngs­ta bar­net hit­ta­des ihop­kru­pen och vett­skrämd un­der mam­mans kjol i bak­sä­tet på bi­len. SU­HAI­LA AL-ALLAF Fru...

BROTTS­PLAT­SEN RAF-VETERAN PÅ CY­KEL ZAINAB AL-HIL­LI SYL­VAIN MOL­LI­ER Cy­klis­ten hit­ta­des död vid bi­len. Han ha­de bli­vit skju­ten ett fler­tal gång­er och dess­utom dra­gits un­der bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.